SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
socia´l adjektiv ~t soci·al1som har att göra med (en del av) sam­hället och dess organisation admin.samh.socialgruppsocial an­passningsociala problemsocial sned­rekryteringen trygg social ställningde båda vännerna har o­lika social bak­grundspec. om så­dan del av den offentliga samhällsorganisationen som har att göra med med­borgarnas väl­färd (särsk. när de är i trång­mål)socialbyråsocialhjälpsocialvårdsocial servicesocial ned­rustningsociala reformerdet sociala skydds­nätetibl. substantiveratde fick gå till det sociala för att få hjälpäv. med positiv bi­betydelsein­riktad på det stora folk­flertalets väl­färd JFRcohyponymsolidarisk 1 en social bostads­politiksocial hemhjälpsehemhjälp social ingenjörskonstseingenjörskonst social turismseturism sociala avgifterseavgift sedan 1800av fra. social ’social; samhälls-’; av lat. socia´lis ’sällskaplig’, till soc´ius ’kamrat; bunds­förvant’; jfr associera, societet 2som har att göra med (sam­spelet mellan) människor i grupp admin.sociol.social sam­varoett socialt kontakt­nätäv. om personsom gärna um­gås med an­dra SYN.synonymsällskaplig hon är väldigt social så det är roligt om hon kommer medsedan 1634