SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
teck´en substantiv tecknet, plur. ~, best. plur. tecknen teckn·et1tydligt markerad kropps­rörelse som ut­gör ngt slag av (enkelt) med­delande komm.språkvet.JFRcohyponymgestcohyponymåtbörd han gav dem tecken att gå inhon gjorde ett tecken med handenhan skakade på huvudet till tecken att han inte begrepcyklisten gav inte tecken innan hon svängdesom på ett givet tecken reste sig alla sam­tidigtspec. om en­skild symbol i tecken­språkäv. mindre konkret, med ton­vikt på själva med­delandetvanligen i sammansättn. JFRcohyponymtecken 2 klarteckensedan 1487–96Heliga Birgittas uppenbarelserrunform tiknum (dat.), fornsv. tekn; gemens. germ. ord; besl. med te sig 2(skriven eller ritad) figur med viss av­sedd inne­börd el. med inne­börd i kombination med an­dra liknande figurer astrol.astron.komm.konstvet.zool.SYN.synonymsymbol 1 JFRcohyponymbeteckning teckenförklaringanföringsteckenkartteckenkorsteckenplusteckenstoppteckenkemiska teckenkorset är de kristnas heliga teckendet kinesiska skrift­språket har många tusen teckengrön gubbe är tecken för att man kan passera övergångs­ställetordet ”paus” har fyra teckenspec.märke för igen­känning e.d. mästerskapsteckenfirmans teckeni språk­vetenskapliga samman­hang särsk. om förbindelsen mellan en ljudföljd, en bokstavs­följd e.d. och mot­svarande betydelsedet språkliga tecknets uttryckssida och innehållssidaäv. om märke, fläck e.d. som ut­gör karakteristiskt drag hos djurhunden har vita tecken på huvudetäv.stjärn­bild med förment betydelse för människors öden o.d. han är född i Lejonets teckentecken (för ngt)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3före­teelse som tyder på ngt och som man kan dra vissa slut­satser av ofta om kommande händelse­utveckling NollJFRcohyponymsymtom livsteckensvaghetsteckenvårteckenett tidens teckendet är ett gott tecken att folk protesteraratt ljungen blommar är ett tydligt tecken på att hösten närmar sigän­nu inga tecken på regnhan visade tecken på sinnes­förvirringäv. om direkt yttring av ngthon visade inga tecken till rädslaäv. om över­naturliga före­teelsertecken och underprästerna försökte tyda tecknen i skyntecken (på/till ngt)sedan 1000-talet (i sammansättn. iar- ’jär-’)runsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)4i vissa ut­tryck dominerande stämning Nollförhandlingarna fördes i sam­förståndets teckenslutet gick i trötthetens teckensedan ca 1420Bonaventuras BetraktelserVar inte rädd. Det finns ett hemligt tecken, ett namn som skyddar dig nu när du går.1986 års psalmbok, nr 256:1 med text av Ylva Eggehorn (1972) och musik av Lars Moberg (1974)