publicerad: 2021  
vardagsmakt vardags­makten
var·dags|­makt·en
substantiv
va`rdagsmakt
möjlighet för individen att (i större ut­sträckning) ta an­svar för sina egna (var­dags)problem och mot­svarande minskning av sam­hällets an­svar; särsk. i politisk idédebatt
belagt sedan 1994