Förkortningar i SO

 

Här listas mer ovanliga för­kort­ningar som används i Svensk Ordbok. För­kort­ningar som all­mänt före­kommer i texter finns inte med, som t.ex. (till exempel) och dvs. (det vill säga). En lista över sådana vanliga förkortningar återfinns i Svenska skrivregler (2017), Ola Karlsson (red.).

 

Förkortning   Uttydning
ack. ackusativ
adj. adjektiv
admin. administration
adv. adverb
am. amerikanska(a)
anv. använd, användning
arab. arabisk(a)
avs. avseende
bem. bemärkelse
besl. besläktad
best. bestämd
bet. betydelse
betr. beträffande
bildl. bildlig
bildn. bildning
da. dansk(a)
dat. dativ
dial. dialekt
eg. egentligen
eng. engelsk(a)
enl. enligt
ev. eventuellt
fem. femininum
fi. finsk(a)
forneng. fornengelsk(a)
fornfra. fornfransk(a)
forngrek. forngrekisk(a)
fornhögty. fornhögtysk(a)
fornlågty. fornlågtysk(a)
fornry. fornrysk(a)
fornsv. fornsvensk(a)
fra. fransk(a)
fsv. fornsvensk(a)
fvn. fornvästnordisk
förk. förkortas, förkortning
gemens. gemensam
gen. genitiv
germ. germansk(a)
grek. grekisk(a)
grundbet. grundbetydelse
hebr. hebreisk(a)
högt. högtidligt
imper. imperativ
indoeur. indoeuropeisk(a)
isl. isländsk(a)
ita. italiensk(a)
jap. japansk(a)
koll. kollektiv
kompar. komparativ
Förkortning Uttydning
konj. konjunktion
konstr. konstruktion
lat. latin
lågty. lågtysk(a)
milj. miljoner
mots. motsats
möjl. möjligen
nederl. nederländsk(a)
nedsätt. nedsättande
neutr. neutrum
NN person (i språkprov): jfr ON
no. norsk(a)
nord. nordisk
nuv. nuvarande
nybildn. nybildning
nyno. nynorsk(a)
obest. obestämd
ombildn. ombildning
ON person (i språkprov); jfr NN
opers. opersonlig
par. paragraf
pers. persisk(a)
plur. plural
pol. politiskt, politiska
port. portugisisk(a)
prep. preposition
pret. preteritum
pron. pronomen
refl. reflexiv
ry. rysk(a)
sammansättn. sammansättning
sing. singularis
skämts. skämtsamt
spa. spansk(a)
spec. speciellt
subst. substantiv
sv. svensk(a)
särsk. särskilt
trol. troligen
turk. turkisk(a)
ty. tysk(a)
urspr. ursprung, ursprungligen
uttr. uttryck
vanl. vanligen
vard. vardagligt
åld. ålderdomligt
åtm. åtminstone
äv. även
övers. översättning