Nyheter

21-09-30

Fem nya bokstäver i SAOB!

Nu har samtliga ord på W, X, Y, Z och Å publicerats, tillsammans med de sista orden på V.

 

21-05-18

Ny upplaga av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO)

Från och med 2021-05-18 har vi uppdaterat webb­platsen Svenska.se med den andra upplagan av Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Den andra upplagan av SO är en helt digital produkt, som är till­gänglig genom appar för både iOS och Android liksom på denna webb­plats. Mer information om SO finns på SO:s hemsida. Jämfört med den första upp­lagan från 2009 är den andra upp­lagan av SO en mer renodlat deskriptiv ordbok, och den syftar till att beskriva en central del av det samtida svenska ord­förrådet.

Den andra upplagan av SO innehåller närmare 65 000 uppslags­ord. Ett antal nya uppslags­ord har tillkommit. Exempel är agil, barnfri, elcykel, filterbubbla, gaddning, hemmasittare, höstig, köttfri, lyocell, mem/meme, mående, nätläkare, ortorexi, plantbaserad, preppa, responsiv, topsa, utsläppsgård, viral, vobba, wow, xerofil, ålderism, äggdonator och överäta.

Jämfört med den första upplagan har ett antal uppslagsord utmönstrats. Några exempel är blodsvettning, flattera, frökenspel, förtroendechocka, laboratris, tjuvspråk, trasgrann och äggpunkterare.

En rad nya huvud­betydelser har lagts till i andra upplagan av SO, bland annat ”väder­fenomen som orsakar (stråk av) kraftigt snöoväder” till uppslags­ordet snökanon. Många definitioner till uppslags­ord har också upp­daterats. Ett exempel är svärdotter. Ordets betydelse anges nu som ”kvinna som är partner till någons vuxna barn”, medan betydelsen i den första upplagan angavs som ”(någons) sons hustru”.

I den andra upplagan av SO används länkar i definitioner av uppslags­ord mer än tidigare. I till exempel artikeln om uppslags­ordet hypokondriker lyder betydelse­beskrivningen ”person som lider av hypokondri”, och ordet hypokondri är en länk till detta uppslags­ord.

Vidare har många kommentarer om stil och bruklighet hos uppslags­ord reviderats. Som exempel har uppslags­ordet invalid försetts med kommentaren ”något ålderdomligt”. Också en mängd språk­exempel har moderniserats.

I den andra upplagan av SO ges mer information om kolloka­tioner än i den första. Känne­tecknande för sådana är bland annat att de utgörs av ord som ofta återkommer till­sammans. Om man förstår de enskilda orden, är kolloka­tioner ofta lätta att förstå. Däremot kan de vara svårare att producera, särskilt för personer som lär sig ett språk. Exempel på kolloka­tioner finns i artikeln om uppslags­ordet argument. Där ingår fraserna goda argument, sakliga argument, hållbara argument, tungt vägande argument, framföra ett argument och vässa sina argument.

Slutligen ger den andra upplagan av ordboken av SO mer information om konstruk­tioner än den första. Sådan information gäller bland annat vilka typer av objekt som ett visst verb konstrueras med. Ett exempel är uppslags­ordet tillrättavisa. I ordboken sägs att ordet, utöver ett person­subjekt, måste ha ett objekt som betecknar en person: någon tillrättavisar någon. Vissa konstruktions­uppgifter är mer komplexa än i detta exempel. Då visas först en kortfattad version, som kan expanderas. Information om konstruk­tioner gäller också vilka pre­positioner m.m. som hör till verb, adjektiv och substantiv. Uppgifterna lita på någon, stolt över någon och kusin till någon ges i artiklarna om uppslags­orden lita, stolt och kusin.

Olika visningslägen för SAOL, SO och SAOB

När du är på webb­platsens startsida och söker på ett ord, visas svaren på din sökning i tre spalter: en för SAOL, en för SO och en för SAOB. Därefter kan du fortsätta att söka i alla tre verken sam­tidigt eller i ett av verken. Det senare gör du genom att klicka på en länk till respektive verk längst ner i den aktuella ordboks­artikeln.

Om du befinner dig i en artikel i ett av verken, t.ex. SAOL, kan du också ta del av andra uppslags­ord i närheten av uppslags­ordet i just detta verk.

I detta visnings­läge kan du nu söka vidare på tre sätt. Den första möjlig­heten innebär att du fort­sätter att söka i t.ex. enbart SAOL. Den andra möjlig­heten innebär att du växlar från den aktuella artikeln i SAOL till mot­svarande artiklar i SO och SAOB. Detta gör du genom att klicka på någon av de tre flikarna med för­kortningar för verken strax ovanför artiklarna. Den tredje möjlig­heten innebär att du kan gå tillbaka till sidan med den aktuella artikeln i SAOL, SO och SAOB. Detta gör du genom att klicka på knappen ”Till alla ordböcker”.