SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
ANSKAFFA an3~skaf2a (a`nskaffa Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lind (1749, under verschaffung)), -NING (se d. o.); -ARE (se d. o.), -ERSKA.
Etymologi
[efter t. anschaffen; jfr d. anskaffe, holl. aanschaffen; se AN, adv. II 7, o. SKAFFA]
1) [jfr motsv. anv. i ä. t.] (†) eg.: skapa, gifva upphof åt (ngt); åvägabringa, anstifta, tillställa. Opå thet (att) forräderi eller andre farlige practicher (dvs. ränker) emott oss och rigit icke skole ther (dvs. vid gränserna) bestelte eller anschaffade blifva. RA 1: 275 (1540). G. I:s reg. 16: 135 (1544). jfr: Mykitt mere ondt .. hade oss opå hissett och anschaffett wordett. Därs. 17: 615 (1545); jfr 4.
2) (†) utföra l. prestera (ett arbete). Et vist antal Handtvärkare .. fordras til nogon viss myckenhet arbetes anskaffande inom nogon viss tid. Berch 227 (1747).
3) (†) påbjuda, promulgera? Then konungslige ordinancia, effter som hon uti alle motte utropat och anschaffat är och framdelis videre forkunnas och utropas schal. RA 1: 287 (1540).
4) laga l. åstadkomma, att (ngt för ett visst ändamål behöfligt) erhålles; skaffa; äfv. med personobj. Anskaffa medel l. penningar till bestridande af en utgift. Anskaffa bevis, upplysningar i en sak. Anskaffa plats, tjänst åt någon. Anskaffa kläder, ved, föda, lifsmedel, proviant. Anskaffa möbler, husgeråd, inventarier. Anskaffa arbetare, manskap, vittnen. RARP 3: 68 (1638). Anskaffa folck och medell till Fäderneslandzens förswar. Därs. 6: 206 (1657). Det nödiga Fält-Artillerie och munition anskaffar hwar och en (af de allierade furstarna) för de sina. Nordberg 1: 485 (i handl. fr. 1704). Sedan de tre månaderne äro förbij, på hvilka Roten är lemnadt at anskaffa en annan karl. 2 RARP 4: 523 (1727). Får hon (dvs. landthögfärden) se en ny klädning från Staden, skall en dylik anskaffas. Dalin Arg. 1: 332 (1733, 1754). Anskaffandet af det nödvändigaste till lifvets uppehälle. Höpken 2: 72 (1747). Det var svårt .. at anskaffa tilräckeliga uplysningar. Schönberg Bref 3: 215 (1778). Vitnet .. anskaffade Anders Månssons Båt. Törngrenska målet 158 (1801). Anskaffa prest, läkare, barnmorska, fältskär, amma. Dalin (1850). För den uppbörd regements-komissarien åligger eger han anskaffa och till regementschefen aflemna borgen. Tj.-regl. 1858, 1: 81. Den gamle mannen hade gått ut, för att anskaffa läkarehjelp åt en plötsligt insjuknad dotter. Rydberg Ath. 158 (1859, 1866). Tegnér väckte å nyo frågan om anskaffande af eget hus åt akademien. Ljunggren SAHist. 2: 34 (1886). Jordbrukskapital kan numera .. anskaffas genom kredit. J. Leffler i Ekon. samh. 2: 96 (1895). [jfr d. anskaffe sig, t. sich anschaffen] (numera föga br.) refl.: förskaffa sig, skaffa sig, lägga sig till. Medelst arbete och tjenst .. anskaffa sig sin näring och sit uppehälle. Höpken 1: 161 (1740). Sedan han nu anskaffat sig ved och ljus. HSH 2: 271 (1743). Anskaffa sig nya kläder. Heinrich (1814). Efter två dagars letande kunde vi ändtligen anskaffa oss ett åkdon och begåfvo oss i väg. G. Thomée enl. Kindblad (1867).
Spoiler title
Spoiler content