SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
BOKNING 3kniŋ2, sbst.1, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till BOKA, v.1; särsk. till BOKA, v.1 b. Genom bokning, råstning, vaskning och smältning fås Silfver .. utur sin malm. Wallerius Min. 317 (1747). jfr HAND-, MASKIN-, TORR-, VATTEN-, VÅT-BOKNING m. fl. — särsk. (†) konkret: bokverk. Wij förmerke .. att then M(äster) Påwel, så och then M. Hans Smelteren byggie hwarthere sin bokning widh gruffwen. G. I:s reg. 17: 478 (1545).
Ssg: BOKNINGS-KONST. (Under) Boknings-konsten .. (inbegripas) alla de arbeten .., genom hvilka nyttiga mineralier mechaniskt nogare och nogare utsåfras och renas ifrån vidhängande, så kallade bergarter. Hit höra, utom vanlig bokning, äfven såfring, skedbänks-arbete, risling, vaskning, slamning, sållsättning o. dyl. Econ. annal. 1807, jan. s. 156.
Spoiler title
Spoiler content