SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1911  
DESSFÖRUTAN däs4~förɯ1tan, äfv. däs1-förɯ3tan2 l. 4 032 (de´ssföru`tan l. dess förutan Weste; dä´ssförutann (i bet. I 1 a) o. dässförùtann (i bet. I 1 b) Dalin), adv. o. konj.
Ordformer
(ordet skrifves i ä. tid ofta o. ännu stundom ss. två ord. — thess- (thes-) G. I:s reg. 1: 19 (1521), Stiernhielm Arch. C 2 a (1644), Risingh Landb. 50 (1671), Sahlstedt Hofart. 33 (1719) m. fl.; tes(s)- G. I:s reg. 11: 253 (1537), RA 1: 525 (1547), Ludvigsson Norman 13 (c. 1550) m. fl.; dess- (des-) G. I:s reg. 17: 217 (1545), A. Oxenstierna 2: 86 (1612), Nohrborg 544 (c. 1765) osv.; jfr för öfr. DEN)
Etymologi
[af DESS- o. FÖRUTAN; jfr d. desforuden]
I. adv.
1) demonstr.
a) [jfr motsv. anv i d.] (†) utom l. jämte den l. det l. de nu nämnda, dessutom, utomdess, därförutom, därjämte, därutöfver; för öfrigt; eljest; jfr DESS-UTAN 1, DESS-FÖRUTOM 1 samt DÄRFÖRUTAN. Hade hans Kongl. Onåde blifwit oss tå så mächtigh, som wij wore honom, så hade .. hans Onåde the Ochristelige Ogärningar, som han thessförvthan begångit och bewijst hafwer, widh then tijd icke satt tilbaka (dvs. underlåtit). G. I:s reg. 1: 19 (1521). (Vi vilja befrämja) alles edhers .. bäste, med gode lijdelige priuilegier, och älliest täsförutan bewise eder all gunst och nåder. Därs. 15: 455 (1543). Dessföruthan så opfyller H:s May:tt nu sine aderton åhr. A. Oxenstierna 2: 86 (1612). Måste och ingen Versz, som theszförvtan sådant tilstädier, bestå aff blåtta Monosyllabis. Arvidi 116 (1651). Block Progn. 35 (1708). Dessförutan var Landsberg en ganska stark ort. Fryxell Ber. 6: 277 (1833). Dalin (1850).
b) utan den l. det l. de nu nämnda; därförutan; jfr DESS-UTAN 2, DESSFÖRUTOM 2. Wij haffue hafft bekostningh nog j thetta år, thesforutann. G. I:s reg. 10: 221 (1535). Hennes M:tt (aktade) onödigt .. att haffue någre Commissarier hos denne tractationen, all den stundh Hennes M:tt väl viste, att Kong. M:tt .. des föruthan sig om Hennes Nådes .. välfärd .. skole vårdha. A. Oxenstierna 1: 86 (1614). Således se vi nödvändigheten af omvändelsen för trons skull, som dessförutan icke annorlunda kan vara än död. Nohrborg 544 (c. 1765). (Vi måste antaga) ett väsen, som är krafternas grund. Ty dess förutan skulle man icke ens äga rätt att tala om några krafter. Rydberg Filos. förel. 1: 149 (1876). (Inspirationen) kommer ej, om man ej förut i tystnad låtit totalbilden eller dess hufvudsakliga drag utveckla sig i själens inre. Dessförutan blifver allt ett förfeladt hastverk. C. D. af Wirsén i PT 1905, nr 76 A, s. 3.
2) (†) relat.
a) motsv. 1 a: hvarförutom, hvarjämte. Theszföruthan jag migh och plichtig finner, thetta mit wälmente Arbete .. E. K. May:tt .. at tillägna. Stiernhielm Arch. C 2 a (1644).
b) motsv. 1 b: utan hvilken l. hvilket l. hvilka, hvarförutan. En Swensk Poet (bör) .. achta sigh, at han intet öfrigit lägger til sitt Taal, thes förvthan hans Taal än tå nogsampt kan förståås. Arvidi 24 (1651).
II. (†) konj.: utom det att. The Romare, theszförutan the wore starke på Footfolck, hade itt wäldigt Rytterij. Schroderus Liv. 27 (1626). Därs. 33.
Spoiler title
Spoiler content