SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1919  
EFTERSÖKA äf3ter~sø2ka, v. -er, -te, -t, -t; se för övr. SÖKA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Lex. Linc. (1640; under indagatio)), -NING; -ARE; jfr EFTERSÖK.
Etymologi
[till EFTER- 7; jfr d. eftersøge, holl. nazoeken, t. nachsuchen]
1) [jfr motsv. anv. i (ä.) d., holl. o. t.] (i skriftspr., numera mindre br. utom i pass.) söka att finna l. att få fatt på (ngn l. ngt), leta efter, söka efter, efterspana (ngn l. ngt). Lööp, lööp, til thes tu thet finner, thet tu effter söker. P. P. Gothus Underv. T 7 b (1590; möjl. dock att uppfatta ss. två ord med självständigt adverbiellt efter). Schroderus Osiander 1: 350 (1635). At uphofsmannen (till konspirationsryktet) .. eftersökas borde. 2 RARP 4: 316 (1727). Detta är en växt, som .. hit intils förgäfves blifvit eftersökt i Sverige. Linné Sk. 95 (1751). Man finner i grammatiken hvad man saknat i ordboken, och omvändt i ordboken hvad man fåfängt eftersökt i grammatiken. E. H. Tegnér i UVTF 26: 63 (1880). Adelcrantz skulle söka skaffa skickliga .. historiemålare .., och han skulle förnämligast eftersöka sådana i Venedig, Rom och Neapel. Nyblom i 3 SAH 5: 66 (1890).
2) [jfr motsv. anv. i holl. o. t.] (†) efterforska, söka taga reda på, försöka utröna, undersöka (ngt l. huru ngt förhåller sig o. d.). Man .. (måste) efftersökia huru .. (Theodoretus) sigh sielff j sina skriffter förklarar. O. Martini Bevijs F 1 a (1604). När iag vijdare efftersökning giordhe (i lägermålssaken). Växiö domk. akt. 1681, nr 79. (Man) Bör .. noga efftersöka sielfva ährendet, om hvilket talas. Nehrman Inl. t. jur. civ. 72 (1729). Hela stora verk genomgick han .. för att eftersöka, i hvilken ställning orden brukades. Svedelius i SAH 39: 50 (1864).
3) (numera bl. möjl. ngn gg i högre stil) eftersträva (ngt), söka uppnå (ett mål, ett åsyftat resultat osv.), eftertrakta, efterfika (ngt). Hoo är then som kan göra idher skadha, om j efftersökia thet godha? 1 Petri 3: 13 (NT 1526; Bib. 1541: faren effter; Bib. 1917: nitälsken för). Effter som .. (den övermodiga människan) ähran j Verldenne efftersökte. P. P. Gothus Underv. F 4 b (1590). Här kan någor fråga, om icke Veltalighets-konsten kan giöra then verkan, som här eftersökes. Rydelius Förn. Föret. § 15 (1718, 1737). Den börjande Skalden .. måste eftersöka säkerhet och bestämdhet i behandlingen. Sv. lit.-tidn. 1819, sp. 238. SvT 1852, nr 55, s. 4.
4) (numera föga br. utom i p. pf., se EFTERSÖKT 1) med avs. på handelsvara, konstalster, samlareföremål o. d., l. med avs. på för allmänheten avsett föredrag, nöjestillställning o. d.: ivrigt söka att få köpa l. komma i besittning av, resp. att få vara med på l. njuta av; efterfråga; vanl. i pass.: efterfrågas, vara begärlig l. omtyckt; jfr EFTERSÖKT 1. Opium eftersökes och förbrukas mycket af javanarne. (Bladh o.) Hornstedt Resa 140 (1784). Om någon theaterpjes kom mycket i ropet och starkt eftersöktes. Bremer Hem. 1: 141 (1839). (De romerska) provinserna, der man begärligt eftersökte hufvudstadens så politiska som vittra producter. Palmblad Fornk. 1: 100 (1843). Fjäder och dun (av garfågeln) eftersökas. Nilsson Fauna II. 2: 567 (1858). Den ostasiatiska konsten .. eftersöktes ofta i rococons tid. Tekn. tidn. 1871, s. 329.
5) (föga br. utom i p. pf., se EFTERSÖKT 2) med avs. på person: sträva att få komma i beröring med l. att få umgås med l. att få anlita l. (i fråga t. ex. om predikant, skådespelare, föreläsare o. d.) att få se l. höra; jfr EFTERSÖKT 2. Denna pöbel .. har inlärt ett städadt skick och ett bildadt språk, och eftersökes stundom såsom umgängeslifvets dyrbaraste krydda. B. E. Malmström 7: 401 (1845).
Ssgr: A: EFTERSÖKANS-VÄRD, adj. särsk. (†) till 3: eftersträvansvärd. Hammarsköld Sv. vitt. 2: 143 (1819). Det förvridet menskliga .. är ett slags menskligt, ehuru ej det eftersökansvärda och normala. Almqvist Ekols. 3: 164 (1847).
B: (1) EFTERSÖKNINGS-PROTEST. (mindre br.) jur. o. handel. Har (den mot vilken protest sökes) .. ej känd (bostad), och kan ej heller upplysning därom vinnas hos ortens polismyndighet, sker förrättningen å förrättningsmannens ämbetsrum och anteckning om förhållandet anmärkes i protokollet (eftersökningsprotest). Fliesberg o. Stiernström Växellära 56 (1901).
Spoiler title
Spoiler content