SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1927  
FÖRSUMPA försum4pa l. fœr-, i Sveal. äv. 032, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[efter t. versumpfen; jfr SUMP, SUMPIG; jfr FÖR- II 2 a]
1) (i sht i fackspr.) förvandla (mark) till sumpmark, göra sumpig; i pass. (äv. refl.) med intr. bet.: bliva sumpig, förvandlas till sumpmark; särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. BotN 1871, s. 98. VRydberg (1879) hos Warburg Rydbg 2: 368 (refl.; i bild). Komosse .. gör .. genom sitt alltjemt fortgående försumpande af den närmast omgifvande ängs- och skogsmarken en oberäknelig skada. MosskT 1893, s. 537. Då torr mark blir öfversvämmad för lång tid eller, såsom man säger, försumpas. Lindman LbBot. 143 (1904). Särskilda bestämmelser angående försumpad skogsmark. SFS 1923, s. 292 (rubrik). — särsk. ss. vbalsbst. -ning, äv. konkret: försumpad mark, sumpmark, kärr l. mosse. Atterbom Minn. 486 (1818). VerdS 138: 6 (1906). jfr LID-, SKOGS-FÖRSUMPNING.
2) bildl.: låta (ngt) stagnera, hindra lösningen av (en fråga o. d.), bringa (ngt) i ett ohjälpligt läge; äv. i pass. med intr. bet.: stagnera, stanna i utvecklingen; ofta i p. pf. i adjektivisk anv.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare: stillastående, ”dödvatten”. Det försumpade stillestånd, som nu i långliga tider rådt inom svensk politik. KarlstT 1895, nr 1717, s. 2. Ofta får man vara belåten om .. (vårt offentliga liv) kan räddas ur den försumpning, som en .. Censusvalrätt ger anledning till. DN 1896, nr 9651 A, s. 2. Återremiss .. skulle .. försumpa frågan. SD(L) 1904, nr 322, s. 7.
Ssgr (i allm. till 1, i sht i fackspr.): FÖRSUMPNINGS-MARK. försumpad mark. SkogsvT 1911, s. 266.
-MOSSA. mossa som åstadkommer försumpning. Haller o. Julius 159 (1908). Inom stora delar av Norrland förekomma vidsträckta försumpade barrskogar .., där markbetäckningen till stor del utgöres av försumpningsmossor, vitmossa och björnmossa. Geete o. Grinndal 31 (1923).
-MYR. Sådana (myrar), som inkräktat på förut torrare och ofta skogbärande fastmark (försumpningsmyrar). Högbom Norrl. 188 (1906).
-SKOG. försumpad skog. Försumpningsskogar med Sphagna eller björnmossa såsom hufvudsakligt marktäcke ha en ofantlig utbredning i Norrland. Högbom Norrl. 316 (1906).
-TILLSTÅND~20 l. ~02. särsk. till 2.
Spoiler title
Spoiler content