SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1945  
MÄTESMAN 3tes~man2 l. MÄTISMAN 3tis~, förr äv. MÄTSMAN, m.; best. -mannen; pl. -män.
Ordformer
(medz- 1588. metes- 1565. metz- 1556. mät(h)es- 15791893. mätis- 16561932. mäts- (-tz-) 15871840)
Etymologi
[fsv. mätsmän, mätanz män, pl., till mät (se MÄT, sbst.2) resp. mätan, vbalsbst. till mäta (se MÄTA, v.2); formen mätes- beror sannol. på anslutning till MÄTA, v.2 (jfr MÄTA, v.2 ssgr C); formen mätis- torde vara en arkaiserande ombildning av mätes-]
(numera bl. ngn gg, arkaiserande) jur. person som av myndighet (domstol) l. parter utsetts att uppskatta värdet av egendom l. rättighet l. skada l. förlust l. att medla mellan olika parter i frågor rörande värdering l. ersättning o. d., värderingsman. Teitt Klag. 204 (1556). Hwad blott och allenast igenom .. gåfwo är ifrån Chronan gångit .., skal vthan löszen .. igen gifwas, medh mindre än om godzet wore märckeligen bättrat, medh reda .. penningar, hwilket af .. ährlige Mätesmän bör wärderas. Stiernman Riksd. 1246 (1655). Bergv. 4: 626 (1824). Hernberg Rättsh. 173 (1922). — särsk. i uttr. med bet.: efter uppskattning som gjorts l. avgörande som fällts l. värde som åsatts ngt av värderingsmän.
a) [fsv. äptir mätsmanna l. mätanzmanna orþom] (numera bl. i Finl.) efter mätesmanna ordom (stundom ord); äv. med mätesmanna o. ordom resp. ord sammanskrivna o. uppfattade ss. ett ord. Dömdes .. Erich Mattssonn .. att .. förnöije .. (sina två halvbröder) för theres anpartt ij huss och Bygningh effther mäthes manna ordom. UpplDomb. 2: 45 (1579). Förloras eller skadas lotsbåt, .. skall den skyldige ersätta skadan efter öfverenskommelse eller mätismanna ord. SPF 1857, s. 363. Sundén (1887). (Den ur tjänsten avgångne soldaten l. hans änka får) besitta torpet till nästa 25. mars samt uppbär af efterträdaren, efter mätismannaordom, betalning för höstutsädet med det därå nedlagda arbete. TjReglArm. 1889, s. 398. FFS 1918, nr 140, s. 11.
b) (†) efter mätesmanna skattning l. värdering l. värde. BtFinlH 2: 230 (1588). Kronan och Staden (Jyväskylä) må äga rätt, att .. få slike tomter och lägenheter efter mätismanna värde inlösa. SPF 1837, s. 209.
Spoiler title
Spoiler content