SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ALLSTINGES l. ALLSTINGS, adv.
Ordformer
(alstinges O. Petri P. Eliæ c 3 b (1527), P. J. Bergius i VetAH 20: 129 (1759); -is G. I:s reg. 2: 84 (1525). -ens Lallerstedt Dygdel. 99 (1746). alztings 2 Mack. 3: 18 (Bib. 1541), L. Petri Kyrkoord. Föret. 6 a (1571). altinges Rönigk Fres. 117 (1753; i vissa exemplar: alstinges). altingz Visb. 44 (1572). altzinges 3 Mos. 19: 27 (Bib. 1541). als-inges Serenius (1741). allsins Stiernhielm Arch. D 1 b (1644); jfr under a)
Etymologi
[fsv. alzþings, alzþinges (altingx, altinges, alsingz, alsinges, alsingen m. fl. former); jfr sv. dial. allstinges (Rietz), ä. d. alstings, althinges, fnor. alþingis; trol. lånadt af mnt. allesdinges (Schiller o. Lübben, under aldink); jfr äfv. t. allerdings; se för öfr. ALL o. TING]
(†) eg.: i allting, i allo; alldeles, helt och hållet, i alla afseenden, riktigt. Vi ære ecke alztingis swa fiende löse her i Swerige som somblige setie sig före (dvs. föreställa sig). G. I:s reg. 2: 84 (1525). (Ordet) Nöcter .. är icke allstinges menigt (dvs. vanligt). Förspr. t. NT, s. 5 a (1526). Iagh ligger och soffuer alztinges j fridh. Ps. 4: 9 (Bib. 1541). (Den spetälske) skal allztinges oreen kallas. 3 Mos. 13: 45 (Därs.; Luther: allerding). Wijsheten .. faar och gåår genom all ting, så alztings klaar är hon. Vish. 7: 24 (Därs.). Wij haffue funnet .. at .. (vissa ceremonier) icke .. så alztings fåfengt brukas. L. Petri Kyrkoord. Föret. 6 a (1571). At .. wåra konungar god ordningh icke allstinges ännu åtter införa kunnat. Gustaf II Adolf 97 (1622). Alztinges såsom til en Strijdh. Schroderus Liv. 99 (1626). Att jag slijka (kostbarheter) alldrig hafwer sedt; ia så allztinges ey (dvs. så långt ifrån) sedt, att jag icke en gång hafwer hört talas om sådane. Verelius Götr. 58 (1664). (Man o. hustru måste) alstingens .. vara hvar androm til hjelp. Lallerstedt Dygdel. 99 (1746). J. G. Oxenstierna 1: 235 (1783; arkaiserande). — särsk.
a) [jfr fsv. alztingis gärna] i hög grad, helt; jfr ALLDELES 2 a. Thet är Herranom alztinges lätt, göra en fattigh rijkan. Syr. 11: 23 (Bib. 1541; Luther: gar leicht). jfr: Then Allsins-tarflige (dvs. högst l. i alla afseenden nyttiga) Arithmetica. Stiernhielm Arch. Dedik. B 1 b (1644). Anm. Vid Stiernhielms Allsins-tarflige kunde man äfv. tänka på en ssg af ALL o. SINN(E), gång; alltså: den vid alla tillfällen nyttiga. Möjligt är, att formen är en ombildning af allsting(e)s i anslutning till SINN(E).
b) obetingadt; jfr ALLDELES 1 i. Emedan the .. hafva syndernas förlåtelse .., så hafva the altinges rättighet, at gå til sin Frälsares Nådebord. Rönigk Fres. 117 (1753).
Spoiler title
Spoiler content