SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
BEEDIGA bee4diga, i Sveal. äfv. 0302 (bee´-diga Weste; beèdiga Almqvist), v. -ade ((†) p. pf. pl. beedigte A. Oxenstierna Skr. 2: 645 (1624)). vbalsbst. -ANDE (se d. o.).
Etymologi
[liksom d. beedige efter t. beeidigen; jfr holl. beëedigen; se BE- II 1 d o. ED, r. l. m.]
— jfr föreg.
1) [jfr motsv. anv. i ä. d., holl. o. t.] (†; se dock slutet) med personobj.: taga ed af (ngn); med ed förplikta (ngn att handla på ett visst sätt); med ed förplikta (ngn) till trohet mot (ngn). Huilcke tilförende, på Gudh och j hans helge ordh, ther på beedigede bliffua schole, Att the rätt .. döme wele. G. I:s reg. 17: 20 (1545). The, som hafve sine godz och gårder under Sverigis crone, skole alle .. vare konungen beedigede. RA 2: 11 (1561). Alla Mölnare (skola) beedigas att troligen handla medh Cronones Tull. RARP 4: 620 (1651). Han (dvs. rannsakningsdomaren) .. kan .. i vissa fall beediga honom (dvs. angifvaren) till bestyrkande af (sin utsaga). Biberg 3: 472 (c. 1823). [jfr holl. beëedigde doctoren, t. beeideter messer] (numera föga br.) i p. pf. ss. adj.: edsvuren. Weste (1807). Den undersökning, som .. anställdes af en beedigad Läkare. Wallmark Resa 195 (1819, 1832). Dalin (1850).
2) [jfr motsv. anv. i d., holl. o. t.] med sakobj.
a) med ed styrka l. bekräfta sanningen l. riktigheten af (en lämnad uppgift o. d.); jfr BESVÄRJA. De beedigte certificater, som fordres af Svenske undersåther i Öresundh. A. Oxenstierna Skr. 2: 645 (1624). At Aflastarne och Skiepparne .. en Förtekning deröfver (dvs. öfver varorna) ingifvit och be-edigat. Förordn. 14 Dec. 1721, mom. 7. At inför Magistraten .. be-Ediga en falsk .. Sjöförklaring. Törngrenska målet 275 (1802). Sedan bouppteckningen skett, bör gäldenären, vid äfventyr af häkte, densamma beediga. Smedman Kont. 5: 39 (1872, 1893). — numera obr. förb. Deltagare uti dess (dvs. fartygets) Ladning skola beediga sina Varor i bemälte Fartyg. PT 1758, nr 62, s. 4.
b) (†) med ed förplikta sig att hålla (en lag o. d.), besvärja. Hela Samfundet (är) skyldigt, at antaga och beediga desse Lagar (dvs. grundlagarna). Oelreich 228 (1755).
Spoiler title
Spoiler content