SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEHEDRA (behe´dra Weste; behèdra Almqvist), v. -ade.
Etymologi
[af BE- o. HEDRA]
(numera bl. i Finl.) hedra, ära; jfr BEÄRA. (Generalstaterna) hafwa icke wårdat sigh att behedra Kongl. Maij:tt medh swar på twänne höflige till dem afgångne breff. RARP 7: 143 (1660). Huruledes nedannemde af Krigsbefälet skola vid deras begrafningar .. blifva behedrade med skiutande af Stycken och annat gevähr. Förordn. 17 Febr. 1730 (i titeln). Behedras med adeligt sköldemärke. Dalin Hist. III. 2: 555 (1762). Alla, / Som på din tröskel behedrat ditt tjäll. Bellman 6: 199 (1792?). Atterbom Minnest. 1: 132 (1847). Dalin (1850; betecknadt ss. föga br.). Det förtroende, hvarmed Gustaf Adolf hade städse behedrat honom (dvs. Aminoff). Cygnæus 1: 272 (1852). Han .. behedrades med inval i konstakademien. Sirén Hilleström 92 (1900). — särsk. (numera mindre br.) på bjudningskort till bröllop. N. N. bjudes att med sin närvaro behedra ... Min .. begäran är, att Ni ville komma för att med er närvaro behedra bonden Yrjö Kuuselas .. och min dotter Kerttus vigningsakt. Hertzberg Päivärinta Bilder 1: 64 (1883).
Spoiler title
Spoiler content