SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1922  
EVAPORERA e1vapωre4ra l. ev1-, l. evap1-, l. -o- l. -å-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; EVAPORATION -atʃω4n l. -aʃ-.
Ordformer
(-per- Hiärne Suurbr. 137 (1680: Evaperation))
Etymologi
[jfr t. evaporieren, fr. évaporer, ävensom eng. evaporate; av lat. evaporare, avdunsta, av e, ut (se EX-), o. vaporare, dunsta, avledn. av vapor, dunst, ånga]
numera i sht tekn., förr äv. kem.
1) intr. (förr äv. pass. med intr. bet.): helt l. delvis bortgå i gasform, avdunsta; äv.: övergå i gasform; särsk. om fasta kroppar: utsända dunster, utdunsta, befrias från flyktiga ämnen, därigenom att dessa bortgå i gasform. Thet Dambet (dvs. den dunst), som .. plägar evaporera. Palmcron SundSp. 325 (1642). En feter åker tager minsta skadan af torcka; ty den oljoachtiga materien, qvarhåller vätskan, at den ej så lätteligen evaporeras eller fördunstas kan. Stridsberg Åkerbr. 41 (1727). (Kina-extrakt) slogs .. uti en liten mässingspanna, at evaporera ad siccum (dvs. till torrhet). VetAH 1800, s. 109. Genom eldstadstubens excentriska läge ökas äfven cirkulationen inom pannan väsentligt, på grund hvaraf också erhålles större evaporation. TT 1898, M. s. 1. Vid viss högre temperatur var .. (ett extrakt mot mal) benäget att evaporera och spred då en infam och bitter lukt. Ramsay Barnaår 5: 101 (1905).
2) tr.: bringa (ett ämne) att övergå i gasform l. att utdunsta l. utsända dunster; avdunsta, intorka, indunsta. (Vattnet) proberas på åthskilligt maneer, genom .. Evaperation .. och mera sådant. Hiärne Suurbr. 137 (1680). Evaporera syran tils hon blir tjockflytande. Scheele Bref 397 (1780). Man .. evaporerar blandningen till torrhet vid en temperatur som förjagar syrorna. J. Berzelius i VetAH 1812, s. 194. Enligt verkstälda försök (med sektionsångpanna) evaporeras 8 à 9 K. gr. .. vatten per kilogram ordinära stenkol. TT 1878, s. 206.
Ssgr: A: (2) EVAPORATIONS-FÖRMÅGA. förmåga att bringa vatten att övergå i gasform. Stenkolens evaporationsförmåga. TT 1886, s. 163.
-SKÅL. (†) avdunstningsskål. Berzelius Kemi 3: 147 (1818). Kindblad (1870).
B: EVAPORER-GLAS. jfr -SKÅL. (†) VetAH 1754, s. 258. Heinrich (1814).
-SKÅL. (†) avdunstningsskål. Wallerius ChemPhys. 1: 44 (1759). SPF 1859, s. 495.
C: EVAPORERINGS-UGN. TT 1883, s. 180.
Spoiler title
Spoiler content