SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1950  
OPERERA ω1pere4ra l. ωp1-, äv. op1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) sup. -ert Porthan BrCalonius 598 (1800)). vbalsbst. -AN (†, RelCur. 146 (1682)), -ANDE, -ING (föga br., KrigVAH 1849, s. 149, Östergren (1934)); jfr OPERATION, OPERATOR, OPERATÖR.
Etymologi
[jfr t. operieren, fr. opérer, ävensom eng. operate; till lat. operari, arbeta, till opus (gen. operis), se OPUS. — Jfr OPERATIV]
1) (†) intr.: ha l. göra l. utöva en viss värkan l. effekt, värka; äv. i sådana uttr. som operera till ngt, gm sin värkan åstadkomma ngt; operera på ngn l. ngt, invärka på l. påvärka ngn l. ngt; företrädesvis med saksubj. Hwar ock .. (laxermedlet) icke opererer, tå tagh om morgonen igen then andra halffparten. BOlavi 69 b (1578). Huru Gudh unndherligenn uthi våre fienders och vedherparthers hiertta opererer, att dhe ovethanndhes sigh medh vår mehningh conjungera. OxBr. 5: 283 (1624). (Om) hoos (vissa posttjänstemän) Postmästarens förmaningar intet gälla och operera till bättrings; då (osv.). CivInstr. 457 (1643). 2RARP 20: Bil. 187 (1761: ). Det fins .. intet omotståndligt framåtskridande, som skulle operera med en naturlags nödvändighet. PT 1882, nr 213 A, s. 3.
2) (†) tr., med saksubj.: (gm en viss process l. gm sin invärkan på ngt) åstadkomma l. framkalla (ngt). Förrige Richsdagars gode förtroende och enigheet, som altidh hafver opereradt een god uthgång uthi alle consultationibus. RARP 9: 17 (1664). En liten dosis hälsosam fruktan tror jag skulle här fortast operera underverk. SnoilskyVänn. 2: 71 (1883).
3) (utom i c, d o. f numera bl. tillf.) intr.: utöva en viss aktiv värksamhet, värka; arbeta; företaga vissa åtgärder l. aktioner l. operationer (se OPERATION 4); äv.: i sin värksamhet ”röra sig” l. ”laborera” med ngt (se särsk. f); med subj. betecknande dels person (l. företag o. d.), dels redskap o. d. (se e). Skaraborgs läns d. v. höfding .. hade börjat af all kraft operera för att få (västra stam-)banan vester om Billingsberget och åt Mariestad. Hellberg Samtida 6: 78 (1871). Det har .. visat sig nödvändigt att operera i närheten av stålets hållfasthetsgräns. UNT 1933, nr 297, s. 1. — särsk.
a) (†) i uttr. operera på ngn l. ngt, (företaga vissa åtgärder l. utöva viss värksamhet i syfte att) påvärka ngn l. ngt; jfr 1. Biskopen (i Åbo) och hans son hafva med den verksamhet och framgång operert på Prästerne, at jag tror det Gust. Gadolin och Polviander bli Pastorernes fullmägtige. Porthan BrCalonius 598 (1800). De störste reformatorerna .. (ha) alltid .. direkt opererat på det allmänna omdömet och känslan. Nyblæus Forskn. 2: 634 (1881).
b) (numera knappast br.) mat. utföra en räkneoperation (t. ex. addition l. subtraktion); jfr OPERATION 4 b. Luth Astr. 66 (1584). De polynomer, med hvilka man opererat (adderat, subtraherat, o. s. v.). Björling Alg. 1: 49 (1861); jfr f.
c) (fullt br.) mil. företaga en krigsoperation l. krigsoperationer; stundom med försvagad bet., övergående i bet.: värka, uppträda o. d. (jfr d); jfr OPERATION 4 f. SvBrIt. 2: 10 (1689). Då .. den finska armén erhöll ett särskildt krigskommissariat och en egen generalstab, så var den .. fullkomligt i stånd att operera på egen hand. Schybergson FinlH 2: 227 (1889). Undervattensbåten opererar i allmänhet ensam eller i .. förband på havens färdvägar. VFl. 1933, s. 40. jfr SAM-OPERERA.
d) (fullt br.) om person i visst yrke l. företag i viss bransch o. d.: utöva den speciella värksamhet som hör till yrket l. branschen, ”arbeta”, värka; stundom med försvagad bet., övergående i bet.: uppträda, förekomma. Finland 137 (1893). Med hänsyn till att de amerikanska flyglinjerna operera självständigare än vad fallet är mellan de europeiska flyglinjerna (osv.). TT 1940, Skeppsb. s. 47. särsk.
α) i fråga om värksamhet av brottslingar, tjuvar, banditer o. d. SP 1792, nr 49, s. 2. En af de farligaste och skickligaste tjufvar, som under senare åren opererat i Stockholm. SD(L) 1895, nr 301, s 7. En svartabörsliga, som under den senaste tiden opererat i olja. SvD(B) 1943, nr 331, s. 2.
β) (†) övergående i bet.: agera, spela. (Bellman) Sätter sig och börjar ”operera”, såsom traditionen förtäljer att Bellman gjorde. Sätherberg Dikt. 2: 198 (1846, 1863).
e) om redskap, kroppsorgan o. d.: vara i värksamhet l. gång l. funktion, arbeta o. d. Ju mera jag sökte döfva min egen känslighet, desto starkare opererade mina nerver. Geijerstam Medus. 109 (1895). Den nya flodsprutan .. är afsedd att utan obehag för dess ångpannor operera i såväl Saltsjön som Mälaren. SD(L) 1901, nr 189, s. 4. Scenen där framme ligger upplyst av starka strålkastare, filmkamerorna operera. GHT 1938, nr 250, s. 8.
f) (fullt br.) i uttr. operera med ngt, i sin värksamhet (av ett l. annat slag) arbeta l. ”röra sig” med l. använda ngt (särsk. ss. hjälpmedel), ”laborera” med ngt. Man kunde tro, att den nya Banken på detta sätt snart skulle tömmas, och således ej mer hafva något att operera med. ObjGästen 1829, nr 36, s. 2. I Stockholm hade ett enda handelshus .. opererat med inalles 16 millioners bankolån. Geijer II. 5: 203 (1838). Endast i sällsynta undantagsfall skapar den enskilde själf de ord, med hvilka hans tanke opererar. UVTF 26: 94 (1880). Författaren .. opererar med en personal af delvis utomordentligt ädla, delvis rent skurkaktiga figurer. Sylwan SvLit. 357 (1903). Strömgren AstrMin. 1: 64 (1921).
4) [jfr 3 b] (†) mat. tr.: gm vissa räkneoperationer lösa (ett räkneexempel) l. förkorta (ett bråk). Thesse förtecknade brutne Taal (dvs. bråk) kunne väl til mindre opereras. Hortulanus Rekn. C 6 a (1674). När (räkne-)exemplet är opererat, så gör örena til daler. Rålamb 1: 12 (1690).
5) [efter eng. (amer.) operate] (föga br.) tekn. tr.: sköta l. manövrera l. driva (maskin, apparat o. d.). Krafttransformatorerna kunna hvar för sig skiljas från högtensionsledningen genom trepoliga afstängare, som .. opereras utifrån medelst genom väggen gående .. handtag. TT 1894, M. s. 22. De flesta medlemmarna i .. (en amerikansk förening för radioamatörer) inneha och operera själva kortvågsstationer. SvD(A) 1928, nr 236, s. 10.
6) med. utföra kirurgisk(a) operation(er); dels tr., med obj. betecknande person l. sjukdom l. sjukt organ, dels abs. l. intr.; jfr OPERATION 5. Polhem Invent. 64 (1729). 1754 blef han Opererad för starren. PT 1758, nr 51, s. 3. Det finnes .. möjlighet, att en tidigt diagnosticerad gallvägstumör kan opereras med gott resultat. Svartz MatsmältnSj. 226 (1932).
Särsk. förb.: OPERERA BORT1010 4. med. till 6: ta bort (ngt) gm operation; äv. bildl. Kjellén Storm. 2: 89 (1905; bildl.). Operera bort polyperna. Arnér Egil 129 (1948). jfr bortoperera.
OPERERA UT1010 4. (mera tillf.)
1) mil. till 3 c: utmanövrera (ngn) gm viss krigsoperation. SDS 1900, nr 215, s. 2.
2) med. till 6: uttaga (ngt) gm operation. IllMilRevy 1899, s. 404.
Avledn.: OPERERBAR, adj. [jfr t. operierbar] med. till 6: möjlig att operera. SD(L) 1897, nr 71, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content