SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2001  
SÅLEDES 3~le2des l. 400 l. 040, äv. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) SÅLEDS 3~le2ds, äv. ~les2, förr äv. SÅLEDA, adv.
Ordformer
(-leda 1674. -ledes (-dh-, -sz) 1526 osv. -ledis (-ss) 15621633. -leds (-ee-, -dz) c. 16301937. -les 1632. -lets (-dts, -tz) 16351711)
Etymologi
[fsv. svaledhis, sv. dial. såläs o. d.; jfr ä. d. saaledis (d. således), nor. bm. således, fvn. sváleiðis, nor. nn. solei(de)s; av , pron., o. -LEDES]
1) (numera mindre br.) sammanfattande en föregående (l. följande) beskrivning av hur ngt utförs l. sker, äv. hur ngt är beskaffat l. förhåller sig, så (se , adv. I 1, 2), sålunda (se d. o. 1). OPetri 1: 90 (1526). Een väldigh man .. then honom medh sverdh dräpa och således hans ändha giöra skulle. LPetri Kr. 30 (1559). Bredewijdh glasrören vpp-före skall föras een .. meszings list .. huilcken .. skal .. fästas således at man kan tagane therifrån, och sättiane til igen, när man will. Stiernhielm Arch. B 4 a (1644). Han såg alt för väl, at han med en således sinnad ej kunde blifva lyckelig. Chenon Heywood 2: 38 (1773). Ryggverk botades således, att någon smög sig till att oförvarandes slå patienten i ryggen ett duktigt slag med ett qvastskaft. Lovén Folkl. 199 (1847). Således ligger saken till. SvHandordb. (1966). — särsk. sålunda (se d. o. 1 a). HH XIII. 1: 30 (1562). Samma thid bleff Oloff Larssonns klagiemåll lessett för menighethen såledis, att hann jckie hade nokion ouennskiap medh menighethenn wthann med nokra hans ouenner. TbLödöse 171 (1590). Hwarföre kalles han Christus? .. Therföre, at then helige Skrift kaller och nämpner honom således. Carl IX Cat. H 3 b (1604). På en graff stein .. står såledesz skriffwit: (osv.). Bolinus Dagb. 12 (1666). Keyser Kemien 2: 112 (1871).
2) med inbegrepp av tanke på orsakssamband mellan två förhållanden l. företeelser o. d., liktydigt med: till följd därav, följaktligen (se d. o. 2); jfr ALLTSÅ 2, DÄRFÖR 3, , adv. I 5 a ε, SÅLUNDA 2. Han hade alibi och kunde således inte bindas vid brottet. Cardinalen bleff på Flychten jemmerligen mördat aff Röfware, och bleff såledts Foglar och Diur til Rooffs. Schroderus Os. 2: 792 (1635). Erik war då några och tiugo, om icke trettio åhr, och således icke et Dägge-barn. Dalin Hist. 2: 160 (1750). Presidenten (i USA), hvilken skall vara den verkställande magtens högsta organ och såleds i viss mån sidoordnad med den lagstiftande magtens organ, kongressen. Svedelius Statsk. 4: 139 (1869). Med skam såg .. haren, att snigeln redan låg invid målet och således vunnit vadet. LbFolksk. 6 (1890). (I Italien) har man .. funnit en mängd .. arbeten från samma tid, som .. fullkomligt likna Bjärsjöholms-kärlet. Det är således intet tvifvel om att detta är tillverkadt i Italien. Schück o. Lundahl Lb. 1: 41 (1901). Metoden (gick) ut på att .. sprida uppgifter om att morden .. utförts av rivaliserande palestinska grupper, att det således var palestinier som mördade varandra. Guillou Coq 249 (1986).
3) (†) ss. bestämning till verb (l. adjektivisk perfektparticip), angivande grad l. intensitet o. d.: så (se , adv. I 3). (Armén) tycktes .. blifwa slagen och således i grundh ödelagd, at ingen syntes öfwerblefwen. Spegel Dagb. 62 (1680). Tog siukdomen således til, at Hans Kongl. Maij:tt måtte blifwa widh sengen. Därs. 143.
Spoiler title
Spoiler content