SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2001  
SYSTEMATISERA sys1temat1ise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING (numera bl. mera tillf., IllSvOrdb. (1955)).
Etymologi
[jfr d. systematisere, t. systematisieren, eng. systematize, fr. systématiser; till SYSTEM o. SYSTEMATIK o. SYSTEMATISK efter mönster av sådana ord som DOGMATISERA, SCHEMATISERA]
sätta l. bringa l. ordna (ngt) i system; indela (ngt) i system; systematiskt l. vetenskapligt ordna l. sammanställa (ngt); ss. vbalsbst. -ing stundom liktydigt med: systematik; äv. dels i p. pf. o. p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv. (som p. pr. ofta liktydigt med: systematisk), dels abs.; äv. allmännare, ofta liktydigt med: (metodiskt) ordna (ngt). Systematisera ett forskningsmaterial. En systematiserad översikt över svensk industri. Fastän denna Philosophi i grunden ej var annat, än den gamla superstitionen och folksreligionen systematiserad, innehöll den dock det nödvändiga, ehuru ännu ej nog renade begrepet om en Gud. LittT 1795, s. 235. En ny, bättre metod (för modersmålsundervisningen) är .. nödvändig. Endast det starkt systematiserande Frankrike har härvidlag verkligen gifvit ett godt exempel. Verd. 1888, s. 95. Därs. 1891, s. 304 (i p. pf., om grammatikformer). Vetenskapen .. det är att systematisera och ordna och förklara allting. Asplund Stud. 102 (1912). Den japanska musiken är en vidare utveckling av den kinesiska. Den har likväl ej .. samma stränga former och samma systematisering. Norlind AMusH 31 (1922). Tigerstedt MedUtv. 2: 81 (1923; abs.). Jag stack handen i fickan nr 6 — en herre bör ha sina fickor systematiserade. SvD(B) 7 ⁄ 12 1927, s. 4. Aspelins största och mognaste skapelse, den nordryska arkeologins systematisering, är helt hans eget storverk. Fornv. 1944, s. 77. Så blev fornforskningen icke enbart ett museiarbete, där föremålen studerades och systematiserades. (Carlsson o.) Rosén SvH 1: 7 (1962).
Ssgr: SYSTEMATISERINGS-ARBETE~020. Lundström LPGothus 3: 6 (1898).
-BEHOV. (Skriften) visar .. Linnés starka systematiseringsbehov. IllSvLittH 2: 227 (1956).
-FÖRMÅGA. Frey 1843, s. 367.
-FÖRSÖK. Verd. 1888, s. 110.
-IVER. Hemmer Lermontov VTHjälte III (1926).
-LUST l. -LUSTA. Det ligger mycket tysk filosofi-grummel och systematiseringslust i maskinist-socialismen. Strindberg Brev 6: 29 (1886).
-MANI. Thyselius VHerr1Kam. 24 (1908).
-RASERI. Oxenstierna är ännu fullkomligt fri från det systematiseringsraseri, som är den deskriptiva diktningens huvudsynd. Lamm UpplRom. 1: 417 (1918).
-STRÄVAN l. -STRÄVANDE. I allmänhet kan såsom ett fel anmärkas, att beträffande satserna förefinnes ett systematiserings-sträfvande, som icke står i lämpligt förhållande till graden af begrepps-skärpa. PedT 1890, s. 268.
Spoiler title