SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2002  
TACKNÄMLIG taknä4mlig, äv. tak32mlig (tàcknä´mmligg l. tacknä`mmligg Dalin (1854), tak3Anä2mlig l. -äm2- l. 040 LoW (1911)), adj. -are (Helsingius (1587) osv.) ((†) -ar LPetri Œc. 57 (1559); -ere G1R 28: 536 (1558), AOxenstierna 8: 673 (1633)). adv. -A (, Linc. Kk 6 a (1640), Serenius (1741)), -AN (, G1R 4: 130 (1527)), -E (, RA I. 1: 82 (1527; rätttat efter hskr.)), -EN (, 2Kor. 8: 12 (NT 1526), Engström Hemsp. 222 (1921)), -ET (, 3Mos. 1: 3 (Bib. 1541)), -T (HSH 9: 105 (c. 1800) osv.).
Ordformer
(tach- 15271618. tack- 1526 osv. tak- 15261640. -nem- 15261788 (: tacknemlighet). -neme- 15261927. -nemm- 1631. -näm- (-äh-) 1587 osv. -nämb- (-nemb-, -nemp-) 15331700. -näme- 15261760. -nämme- (-nemme-) 15261822. -ligit (-et), n. 1526c. 1690. -ligt, n. 1633 osv.)
Etymologi
[fsv. thaknämlika, adv.; jfr fd. taknem(m)elig (d. taknemmelig), mlt. danknāmelik, danknēmelik, tackvärd, välkommen, tacksam (t. danknemlich); avledn. av TACKNÄM]
1) (numera bl. med ålderdomlig prägel) om ngt sakligt: som upptas med välbehag (av ngn) l. är (ngn) till behag; (väl)behaglig l. angenäm (för ngn); särsk. i uttr. vara l. bliva Gud(i) tacknämlig; förr äv. om person: (väl)behaglig (för ngn); förr äv. närmande sig l. övergående i bet.: fördelaktig l. gynnsam; äv. ss. adv.: med välbehag; i ä. språkprov stundom svårt att skilja från 2. OPetri 1: 54 (1526). Om tu är from, så äst tu tacknemligh. 1Mos. 4: 7 (Bib. 1541). Vthi Room blef .. (kejsaren) tacknemligen vndfånget. Schroderus Sleid. 185 (1610). Biskopen i Wilden skall sig haffua excuseret emott de andre Commissarierne .. därföre, att han viste denne commission inted vara Kongen taknemlig. AOxenstierna 2: 535 (1622). Det är naturligit, at .. förslaget bör vara så inrättadt, at ehvem Hans Kongl. Maj:t nådigst täckes utse, sådant altid bör vara Riksens Ständer tacknämligt och med deras önskan öfverensstämmande. 2RARP 18: 66 (1751). Allt sådant (i reseanteckningarna), som ej synes vara tacknämligt vid Akademien, kan gerna uteslutas. Castrén Res. 2: 135 (1845). Naturligtvis är det bäst och tacknämligast för studenten .. om han gör slika dryckesbesök (med punschdrickning) så sällan som möjligt. Laurén Minn. 304 (1877). Hedningarnes offer skola blifva Gudi tacknämliga. Modin Pascal 143 (1890).
2) om ngt sakligt: som tas emot l. upptas med tacksamhet; som man är l. blir l. bör vara l. bli tacksam över l. för; som är värd tack(samhet) l. erkänsla l. uppskattning, tackvärd, äv. lovvärd; stundom äv. med förbleknad bet.: välkommen, värdefull o. d.; ss. adv.: med tacksamhet. En tacknämlig insats. Ett tacknämligt initiativ. RA I. 1: 82 (1527; rättat efter hskr.). (Lejden genom Danmark var E. XIV) icke desto mindre .. kärkommen och tacknämlig. Tegel E14 43 (1612). Jag lofvar mig vilja och skola E. H. höga och stora omak .. gerna med all taknämlig tjenstvillighet ihugkomma. OxBr. 12: 598 (1618). Konung Carl X .. omfattade med en vänskapsfull nåd de embetsmännen som det förtiente och glömde allrig att tacknämligt anse deras mödor. HSH 9: 105 (c. 1800). Vad som i Medlemmens ögon är ”onödigt”, torde i andras tycke vara tacknämligt. Wulff Koralb. 24 (1912). När en inget har å börja mä, så tar en tacknämligen imot de håvor som ovanifrån gives. Engström Hemsp. 222 (1921). Förslaget följer våra bästa liturgiska traditioner och utmärker sig för en tacknämlig enkelhet och klarhet. TAndræMem. 231 (cit. fr. 1941). Det skulle utan tvivel vara tacknämligt om en motsvarande bok (som den om finsk bondemiljö) komme till stånd rörande vårt eget land. Rig 1949, s. 144.
3) (†) om person: tacksam. Säg att jag är honom dubelt tacknämlig. Linné Bref I. 2: 360 (1775). ”Så att du vill låna hus när mig nu då?” ”Jag vore visst högeligen tacknämlig för det, men hade dock ett ärende af större vikt och värde.” Högberg Vred. 2: 7 (1906).
Avledn.: TACKNÄMLIGHET, r. l. f. [jfr ä. d. taknem(m)elighed, t. danknehmigkeit]
1) (†) till 1: egenskapen l. förhållandet att känna behaglighet; välbehag. Lind (1749). Auerbach (1915).
2) (numera knappast br.) till 2 o. 3: egenskapen l. förhållandet l. tillståndet l. känslan att vara tacksam, tacksamhet. G1R 12: 255 (1539). Den warning som Hans Keyserlige Maj:t .. behagat meddela om Hans Kongl. Maj:ts Undersåtares Handel och Siöfart på Spanien och Portugall, uptager Hans Kongl. Maj:t med all tacknemlighet. FörklSwarFridagDolg. 21 ⁄ 3 1727, s. A 2 b. Det var så rörande att se både Kungens nöje öfver dessa hans trogna undersåtares tillgifvenhet, och dessas tacknämlighet öfver hans godhet. Gustaf III 3: 366 (1790). Den välgerning, att äfven inom den vanligtvis så oglada dagbladspolemiken begagna denna herrliga Guds gåfva (dvs. humorn) med tacknämlighet och gamman, föranledde (osv.). Atterbom Minnest. 2: 206 (1853). SAOL (1923).
3) (†) till 2: i konkretare anv., om ngt som man bör vara tacksam för, särsk. liktydigt med dels intäkter l. (penning)ersättning o. d., dels utdelning l. behållning o. d. RARP 4: 489 (1650). Beklagade Prästerskapet att deras ledamöther uthi församblingarne, inte giöra dem den ähra, antingen föruth dem anmoda widh lijkz begrafningars förrättande, eij häller någon tacknämbligheet derföre bewijsa, såsom på andra orter öfligit ähr. ProtSkånKomm. 14 ⁄ 6 1670, mom. 3. De måste dela med sig af den skatt de undfått af Herranom; den blefve eljest .. ett nedgrafdt pund utan afkastning och tacknämlighet. Wallin Rel. 4: 392 (1839). jfr KyrkohÅ 1908, s. 115.
Spoiler title
Spoiler content