SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2011  
UPPENBARLIGEN up3enba2rligen, förr äv. UPPENBARLIG l. UPPENBARLIGA l. ÖPPENBARLIGA l. ÖPPENBARLIGEN, adv.
Ordformer
(openbar- 15261588. opinbar- 1526. oppenbar- 15211671. oppinbar 1525. upenbar (v-) 15291563. uppenbar (v-, w-) 1531 osv. öpenbar 15551623. öppenbar c. 15501557. -lig (-ii-, -gh) c. 15501680. -liga (-gh-, -k-) 15211753. -lige 15251588. -ligen (-gh-, -ienn) 1544 osv.)
Etymologi
[fsv. opinbarlika; motsv. fd. opænbarlic (d. aabenbarlig), fvn. opinberliga; jfr t. offenbarlich; av mlt. openbārliken, openbārlik(e); avledn. av UPPENBAR (jfr UPPENBARLIG, adj.); form med ö- gm anslutning till ÖPPEN]
1) (†) motsv. UPPENBAR 2: på ett öppet sätt, öppet; äv. (i fråga om yttrande): utan omsvep, rent ut; motsatt: i hemlighet l. i smyg l. i lönndom. Doch taladhe ingen openbarligha om .. (Jesus), för judhanas rädzlo skul. Joh. 7: 13 (NT 1526). Att några aff Messenii discipler skulle gå oppenbarlighen medh värior kringh om stadhen och frijt säija, att the aldrigh .. skulle lydha novum rectorem. OxBr. 12: 5 (1613). Utanför Strömmars, Åars och Sunds utlopp i Sjöar, bör ingen hemligen eller uppenbarligen så lägga Nät och Fiskeredskap, at Fisken derigenom hindras i desz fria upgång. PH 8: 7358 (1766). Andra tala hemligen, och hwiska hwarannan lögner i öronen. Jag will tala uppenbarligen. KyrkohÅ 1938, s. 269 (1781). De mägtiga herrar, särdeles ståthållarne, .. glömde alla sina försäkringar, och visade sig uppenbarligen såsom Hertigens fiender. Afzelius Sag. VIII. 1: 51 (1856). WoH (1904).
2) (†) motsv. UPPENBAR 3: offentligt, inför allmänheten l. inför allas ögon; äv.: allmänt; ofta motsatt: i enskildhet. JönkTb. 111 (1525). Om någonthera af Brudefolket, af Prästen i wijgzlen tilspord, uppenbarligen nekar, at wilia lefwa i Ächtenskap .. tå skal Prästen .. med wijgzlen innehålla. Kyrkol. 15: 22 (1686). Spis-ordningen bör ständigt, Besättningen til underrättelse vara uppenbarligen upslagen. SjöreglÖrlFl. 1785, § 171. Schulthess (1885).
3) (numera mindre br.) motsv. UPPENBAR 4: tydligt (o. klart); äv.: otvivelaktigt. (Kristian II) will betaga rikena siit friia konungz koor, thet dogh rikedh aff aller haffuer friit haffth, som wor rikisins rætther oppenbarliga wtuiser. G1R 1: 29 (1521). Hanen .. gohl, så att det hördes uppenbarligen allestädes der omkring. Rudbeck d. ä. Atl. 3: 427 (1698). Skulle någonsin .. inträffa, at Konungens beslut wore uppenbarligen stridande emot denna Regerings-Form eller Rikets Allmänna Lag, åligge det (osv.). RF 1809, § 9. SvD(A) 22/5 1918, s. 3.
4) ss. satsadverbial: tydligen, synbarligen, av allt att döma; äv. närmande sig bet.: säkerligen. Ett slags teaterloge, prydd med draperier och vapensköld af målad papp, uppenbarligen furstens loge. Ödman UngdM 2: 200 (1878, 1881). Boken var alldeles ny, uppenbarligen hade ingen förut läst i den, de tunna bladen ville inte skiljas åt. Hedberg Räkn. 191 (1932). Uppenbarligen skulle det inträffa ett åttonde dödsfall. Moberg Utvandr. 493 (1949). Vid sammanträdet utsågs Rietz att föra ordet, uppenbarligen emedan initiativet till (Skånska fornminnes)föreningen var hans. Kulturen 1992, s. 25. Han såg att Sophias ögon var fulla av tårar. Musiken hade uppenbarligen talat till något djupt i henne. Anderson Brev. 84 (2004).
Spoiler title
Spoiler content