SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VIST (numera bl. ss. ssgsled vis3t~ resp. ~vis2t), sbst.1, r. l. f.
Ordformer
(förr äv. w-, -ij-, -th)
Etymologi
[fsv. vist, mat; jfr fvn. vist, fsax., fht., feng. wist; sannol. till den rot som äv. föreligger i got. wizon, frossande, sanskr. vas-, äta (sannol. äv. i lat. vescor, äta); möjl. eg. samma ord som VIST, sbst.2]
(†, utom i ssgrna VIST-BOD, VIST-HUS o. SKEPPS-VIST) mat(förråd). Verelius 294 (1681). Serenius (1741).
Ssgr: A (förr): VIST-BOD. visthusbod. (Han kunde) förbjudas lägga hinder i vägen för vistbodens uppförande. HforsD 21/6 1882, s. 2.
-HUS. (vist- 1538 osv. vista- 17041783. viste- 1605 (: Wistehus Nycklar)1735. visten- 1607. vister- 16071937. vistes- 1769) [fsv. visthus, vista hus; jfr äv. sv. dial. visterhus] (rum l. lokal i) (mindre) byggnad för förvaring av mat(varor); förr äv. med särskild tanke på den mat som (kan) förvaras i sådan byggnad; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl., särsk. om (ngt i) naturen ss. matförråd; jfr -hus-bod. VarRerV 26 (1538). Tå Diwren framkommo, Reeff hann så många som kommo til (lejon)kulan ihiäl, och beredde sigh ther medh itt gott wisthws iförrådh. Balck Es. 152 (1603). Wänern, förnämsta wisthuset för wåre Förfäder. Fernow Värmel. 338 (1773). Här är Talarens wisthus tomt på tankar, men rikt på ord. Ödmann AnvPred. 103 (1807). Öfver dessa visthus och i spiskammare och kök herskade bredvid, ja måhända öfver husfrun den gamla trotjenarinnan. MinnGPrästh. 1: 124 (1924). jfr stolp-visthus.
Ssgr: visthus-bod. visthus; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl.; jfr vist-bod. Bruks-ägare skal .. för Mästare (hålla) en Stufwa och Kamare, en Wisthusbod, Fähus med Skulle. PH 8: 157 (1766). En hög blåmålad kista, hvilken på en gång utgjorde hennes garderob, visthusbod och kateder. Böttiger 6: 22 (c. 1875). Östersjöns dejliga provins, huvudstadens visthusbod och rikets yttersta fäste. TurÅ 1940, s. 28.
-nyckel. BtFinlH 2: 124 (1554).
B (†): VISTA-HUS, se A.
C (†): VISTE-HUS, se A.
D (†): VISTEN-HUS, se A.
E (†): VISTER-HUS, se A.
F (†): VISTES-HUS, se A.
Spoiler title
Spoiler content