SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lägga
lägga verb lade el. vard. la, lagt, lagd n. lagt, pres. lägger placera med den största ytan ned­åt; många bildliga anv.
Finita former
läggerpresens aktiv
läggs (lägges)presens passiv
lade (la)preteritum aktiv
lades (las)preteritum passiv
läggimperativ aktiv
Infinita former
att läggainfinitiv aktiv
att läggasinfinitiv passiv
har/hade lagtsupinum aktiv
har/hade lagtssupinum passiv
Presens particip
läggande
Perfekt particip
en lagd + substantiv
ett lagt + substantiv
den/det/de lagda + substantiv
lägga an an­bringa eld­vapen i läge för skjutningin­rikta sin strävan mot; försöka vinna: ​han lade an på chefens dotter
Infinita formeratt lägga aninfinitiv aktivPresens participanläggandePerfekt participen anlagd + substantivett anlagt + substantivden/det/de anlagda + substantiv
lägga av reservera pengar: ​lägga av en slant varje månadsluta; sluta an­vända: ​han har lagt av med topptennisen; ​lägga av vinter­kläderna⟨vard.⟩ åstad­komma: ​lägga av ett gap­skratt
Infinita formeratt lägga avinfinitiv aktivPresens participavläggandePerfekt participen avlagd + substantivett avlagt + substantivden/det/de avlagda + substantiv
lägga bort placera ngt så att man inte hittar det; ​lägga bort titlarna börja till­tala var­andra med du som ceremoni i äldre tid
Infinita formeratt lägga bortinfinitiv aktivPresens participbortläggandePerfekt participen bortlagd + substantivett bortlagt + substantivden/det/de bortlagda + substantiv
lägga fast bestämma: ​lägga fast el. fastlägga nya regler
Infinita formeratt lägga fastinfinitiv aktivPresens participfastläggandePerfekt participen fastlagd + substantivett fastlagt + substantivden/det/de fastlagda + substantiv
lägga fram lägga fram el. framlägga ett för­slag
Infinita formeratt lägga framinfinitiv aktivPresens participframläggandePerfekt participen framlagd + substantivett framlagt + substantivden/det/de framlagda + substantiv
lägga för lägga ngt fram­förservera
Infinita formeratt lägga förinfinitiv aktivPresens participförläggandePerfekt participen förlagd + substantivett förlagt + substantivden/det/de förlagda + substantiv
lägga ihop addera: ​lägga i­hop 2 och 2gemensamt skjuta till pengar: ​de lade i­hop till en fin present
Infinita formeratt lägga ihopinfinitiv aktivPresens participihopläggandePerfekt participen ihoplagd + substantivett ihoplagt + substantivden/det/de ihoplagda + substantiv
lägga in ta in på sjuk­hus: ​han mådde dåligt och fick läggas in⟨vard.⟩ äta; placera snus under läppenfram­föra, över­bringa: ​lägga in el. inlägga protestlägga in sin själ (i arbetet) arbeta passionerat; ​lägga in en annan mening (i hans yttrande) tolka in en annan meningkonservera i bl.a. socker och ättika
Infinita formeratt lägga ininfinitiv aktivPresens participinläggandePerfekt participen inlagd + substantivett inlagt + substantivden/det/de inlagda + substantiv
lägga ner döda djur: ​lägga ner el. nedlägga en älglåta upp­höra: ​lägga ner el. (sällan) nedlägga ett före­tag; ​lägga ner el. (sällan) nedlägga vapnen ge uppägna: ​de lade ner el. (sällan) ned­lade mycket arbete på projektet
Infinita formeratt lägga nerinfinitiv aktivPresens participnerläggandePerfekt participen nerlagd + substantivett nerlagt + substantivden/det/de nerlagda + substantiv
lägga om ändra: ​lägga om kursenförse med skyddande förband: ​lägga om ett sår
Infinita formeratt lägga ominfinitiv aktivPresens participomläggandePerfekt participen omlagd + substantivett omlagt + substantivden/det/de omlagda + substantiv
lägga på höja priset med: ​lägga på 25 procent
Infinita formeratt lägga påinfinitiv aktivPresens particippåläggandePerfekt participen pålagd + substantivett pålagt + substantivden/det/de pålagda + substantiv
lägga samman förena: ​lägga samman el. (sällan) sammanlägga ngt med ngtlägga i­hop
Infinita formeratt lägga sammaninfinitiv aktivPresens participsammanläggandePerfekt participen sammanlagd + substantivett sammanlagt + substantivden/det/de sammanlagda + substantiv
lägga sig in­ta liggande ställning; gå till sängsminska i intensitet: ​vinden lade sig
Ordform(er)lägga sig
lägga sig i o­behörigen försöka på­verka
Infinita formeratt lägga sig iinfinitiv aktiv
lägga till gå in till kaj med far­tyg och förtöjatill­foga, ytterligare säga el. skriva; ut­öka med: ​lägga till el. tillägga en kort kommentar
Infinita formeratt lägga tillinfinitiv aktivPresens participtilläggandePerfekt participen tillagd + substantivett tillagt + substantivden/det/de tillagda + substantiv
lägga undan spara: ​lägga undan en slant varje månad
Infinita formeratt lägga undaninfinitiv aktivPresens participundanläggandePerfekt participen undanlagd + substantivett undanlagt + substantivden/det/de undanlagda + substantiv
lägga under sig lägga under sig el. under­lägga sig ngt ta full­ständig kontroll över ngt
Infinita formeratt lägga under siginfinitiv aktiv
lägga upp upp­rätta; samla i­hop: ​lägga upp en hem­sida; ​lägga upp ett förrådförkorta klädes­plagg: ​lägga upp kjolenge viss in­riktning åt: ​hur skulle de lägga upp kampanjen?definitivt sluta som aktiv idrottare
Infinita formeratt lägga uppinfinitiv aktivPresens participuppläggandePerfekt participen upplagd + substantivett upplagt + substantivden/det/de upplagda + substantiv
lägga ut gå ut från land: ​båten lade ut⟨vard.⟩ bli tjockaregöra till­gänglig: ​lägga ut en text på inter­nettill­fälligt stå för kostnader: ​jag har inga kontanter, kan du lägga ut?förklara: ​lägga ut el. utlägga texten
Infinita formeratt lägga utinfinitiv aktivPresens participutläggandePerfekt participen utlagd + substantivett utlagt + substantivden/det/de utlagda + substantiv