SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
vridstyv
vrid|­styv adjektiv ~t ~a vrida styv 1
Positiv
en vridstyv + substantiv
ett vridstyvt + substantiv
den/det/de vridstyva + substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de vridstyvare + substantiv
Superlativ
är vridstyvast
den/det/de vridstyvaste + substantiv