publicerad: 2021  
bevisvärdering bevis­värderingen bevis­värderingar
be·vis|­värd·er·ing·en
substantiv
bevi`svärdering
sär­skilt juridik värdering av fram­lagd bevisning särsk. om själva bedömningen, utan hän­syn till hur bevisningen in­hämtats
fri bevis­prövning om­fattar så­väl fri bevis­föring som fri bevis­värdering
belagt sedan 1978