publicerad: 2021  
dimension dimensionen dimensioner
di·mens·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 ofta plur. (visst) mått för viktig, känne­tecknande ut­sträckning hos något före­mål; särsk. i fråga om tjocklek, diameter etc.
dimensionen (av/på något)
dimensionen (av något)
dimensionen (något)
(av adj) dimensioner
granar av mycket grova dimensioner; mellanväggar av klena dimensioner; rummets dimensioner är av­passade för två sängar
spec. i fråga om (upp­sättningar av) varor och halv­fabrikat i standardiserade storlekar ofta sing.
standarddimension
en balk i dimensionen 8 gånger 5 tum; jag ska se om den dimensionen finns på lagret
äv. all­männare storlek
ett budget­underskott av enorma dimensioner; miss­taget gör att han får mera mänskliga dimensioner
belagt sedan 1795; av lat. dimen´sio 'uppmätning', till dis´- 'isär' och meti´ri 'mäta'; jfr ur­sprung till mensur
2 huvud­riktning för an­givande av ut­bredning i rummet dvs. längd, bredd el. höjd
JFR ledd
en dimension (av något)
en linje har en dimension, ett plan två och en kropp tre dimensioner
i fysikaliska samman­hang äv. om storheter (sorter) som inte mot­svarar ut­sträckning i rummet, t.ex. elektrisk spänning (volt)
dimensions­lös (konstant)
ofta bildligt, sär­skilt i fråga om sätt att upp­fatta el. analysera den andliga verkligheten
den religiösa dimensionen; i under­sökningen saknas en historisk dimension; i det moderna sam­hället har de andliga dimensionerna gått förlorade
belagt sedan 1690