publicerad: 2021  
1ed eden eder
ed·en
substantiv
1 helig eller hög­tidlig försäkran särsk. om att tala sanning el. hålla visst löfte; ofta med åberopande av högre makt; anv. i juridiska samman­hang
edsplikt; edsvägran; mened; trohetsed; vittnesed
() ed (något)
en dyr ed; en helig ed; av­lägga eden; han före­stavade den olympiska eden
spec. i sam­band med förhör eller dylikt som hålls med någon som av­lagt ed på att tala sanning
kom ihåg att ni är under ed!
ibland försvagat i ut­tryck för stark över­tygelse
hon kunde gå ed på att det var ett flygande te­fat hon hade sett
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska eþer; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr., ev. samma ord som 2ed i bet. 'gång'
2 svordom
mustiga eder
belagt sedan mitten av 1400-talet Tros- och Syndabekännelse (Svenska Kyrkobruk)
2ed edet, plural ed, bestämd plural eden
ed·et
substantiv
något ålderdomligt (gång­ställe över) land­tunga mellan två farbara vatten
vikingarna drog sina båtar över det smala edet mellan sjöarna
äv. (ofta i ort­namn) näs
Lilla Edet
belagt sedan 1313 (i ortnamn; (öppet brev utfärdat av Sigmund Keldorsson om försäljning av jord till ärkebiskop Nils (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska ; nord. ord, besläktat med lat. i´re 'gå'