publicerad: 2021  
fält fältet, plural fält, bestämd plural fälten
fält·et
substantiv
1 plant öppet terräng­avsnitt
vid­sträckta fält av­brutna av gröna kullar
spec. om terräng­avsnitt som är iordning­ställt för odling vanligen i sammansättn.
ute på fälten arbetade folk med skörden
spec. äv. om terräng­avsnitt som är iordning­ställt för militära syften eller dylikt vanligen i sammansättn.
fly/rymma fältet (hastigt) ge sig ivägfrån viss plats: rånarna flydde fältet när de hörde ljudet av polis­sirener
gröna fältets schack se schack
ligga i vida fältet vara ovisstom mötet blir av eller ej ligger i vida fältet
lämna fältet fritt för någon/något inte vålla hinder för någon/någotstyrelsen var förtegen om affären vilket lämnade fältet fritt för spekulationer
belagt sedan 1517 (i sms.; (rannsakning utförd av rikets ständer rörande ärkebiskop Gustaf Trolle (Handlingar rörande Skandinaviens Historia))) fornsvenska fält 'fält i en vapen­sköld'; av lågtyska velt med samma betydelse; eg. 'brett, vid­sträckt mark­område'; idiomet rymma fältet (1635) efter tyska das Feld räumen, eg. 'ut­rymma fältet'
2 väl av­gränsad del­yta vanligen kvadratisk el. av annan enkel form
vapen­skölden är in­delad i fyra fält
sär­skilt i vissa spel
schack­brädet har 64 fält
belagt sedan 1431 Nytt förråd af äldre och nyare handlingar (Bergius)
3 verksamhetsområde
ett fält (inom något)
ett än­nu orört fält in­om språk­vetenskapen; han försökte sin lycka på det litterära fältet
äv. om totalitet av verksamhets­områden
humaniora, natur­vetenskap, medicin – hon täcker hela fältet
belagt sedan 1751
4 knappast plur. militär verksamhet utan­för förläggningen om krig, manöver eller dylikt
fältlasarett; fälttjänstgöring
dra i fält; soldaten i fält; de hade legat ute i fält en hel vecka
äv. i sammansättn. och vissa ut­tryck plats för praktisk verksamhet utan­för institutionerna och på lägre nivå
det nya läro­medlet måste ut­värderas av lärare ute på fältet; styrning av resurserna till polis­arbetet ute på fältet
ärans fält något hög­tidligtslag­fältetmånga soldater har stupat på ärans fält
belagt sedan 1566
5 samtliga startande i tävling särsk. i hastighets­tävling
startfält
redan efter två varv var fältet ut­spritt
belagt sedan 1887; efter engelska field med samma betydelse; av samma germ. urspr. som fält 1
6 en malm- eller mineralfyndighets längd­utsträckning
äv. om om­råde med malm­fyndighet
Luossavaarafältet
äv. om om­råde med annan fyndighet, källa och dylikt
belagt sedan 1687
7 om­råde där en fysikalisk storhet i varje punkt har ett bestämt värde särsk. om ett om­råde där någon kraft verkar; vanligen tre­dimensionellt
ett elektriskt fält; ett magnetiskt fält
belagt sedan 1889