publicerad: 2021  
förmån för­månen för­måner
för|­mån·en
substantiv
`rmån
sär­skild, för­del­aktig rättighet som bara till­kommer vissa personer
förmånserbjudande; förmånspris; löneförmån; semesterförmån; undantagsförmån
(till) förmån (för någon/något)
(till) förmån (för någon)
(till) förmån (för något)
förmånen (att+verb)
genom sina kontakter kunde hon ut­verka betydande privata för­måner
äv. om an­genäm upp­levelse eller dylikt; ofta i artighets­fraser
jag hade för­månen att få lyssna till en konsert med NN; den fred som landet haft för­månen att åt­njuta; jag har haft för­månen att känna NN i trettio år
äv. all­männare i vissa ut­tryck fördel
en in­samling till för­mån för de strejkande; om­ständigheter som är till den miss­tänktes för­mån
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska formon; jfr ur­sprung till 2mån!!