publicerad: 2021  
jord jorden jordar
jord·en
substantiv
jo´rd
1 lös, fin­fördelad massa av organiskt och oorganiskt material som bildats ovan­på den fasta berg­grunden på land; nöd­vändig för växters liv
JFR grus, sand
jordhög; jordvall; kalkjord; mulljord; planteringsjord; åkerjord
mager jord; bördig jord; lucker jord; sand­blandad jord; bruka jorden; på­ta i jorden
(i) jorden
plantera om kruk­växterna i ny jord; en doft av våt jord
spec. med tanke på funktionen av vilo­rum för de döda
komma i jorden; han fick vila i hem­landets jord
falla i god jord ur­sprungligen bibliskttas emot med upp­skattning eller intresseom förslag, initiativ eller dylikt: motionen föll i god jord och klubbades i kommun­full­mäktige
vigd jord jord som helgats och väl­signats till begravnings­platsde stupade fick äntligen komma i vigd jord
(växa upp) som svampar ur jorden se svamp
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska iorþ; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. grek. er´a 'jord'
2 sällan plur. landområde med (huvud­sakligen) jordbruks­mark
jordegendom; jordlott; jordlös; fosterjord; fädernejord; kronojord
investera i jord; äga jord; de fattiga lant­arbetarna måste först och främst få jord
äv. ut­vidgat mark(yta)
ovan jord; odla upp jorden
brända jordens taktik se taktik
gå under jorden göra sig oåtkomlig för efter­spaningde valde att gå under jorden och har nu levt gömda i åtta månader
som upp­slukad av jorden helt försvunnenefter in­brottet var tjuvarna som upp­slukade av jorden
vilja försvinna från jordens yta se yta
vilja sjunka genom jorden vilja bli osynlig på grund av blygsel, skam­känslore. d.: efter att ha gjort själv­mål ville han bara sjunka genom jorden
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 vanligen bestämd form sing. den planet som människan lever på betraktad huvud­sakligen ur biologisk och geografisk syn­vinkel
jordvärme; jordyta
() jorden
jordens bana runt solen; alla människor på vår jord; resa jorden runt; satelliten åter­vände till jorden
ofta med tanke på livet på jorden och dess betingelser
drömmar om en ny jord; fred på jorden
allt mellan himmel och jord se himmel
komma ner på jorden (börja) vara realistiskhon har många högt­flygande planer och skulle verkligen behöva komma ner på jorden
moder jord se mor
röra upp himmel och jord se himmel
stor i orden, liten på jorden se ord
stå med båda benen på jorden se ben
stå med båda fötterna på jorden se fot
ta ner någon på jorden få någon att bli mer realistisksärsk. med av­seende på den egna förmågan: hans sort får man snabbt ta ner på jorden
belagt sedan 1000-talet (runsten, Runtuna, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); runform iarþ (i sammansättn.)
Jorden runt på 80 dagar. Svensk titel på roman av Jules Verne (1873)