publicerad: 2021  
kategori kategorin kategorier
kate·gori·er
substantiv
kategori´
upp­rättad klass av på visst sätt lik­artade före­teelser som an­vänds för att organisera (beskrivningen av) verkligheten el. tänkandet; särsk. om grupp av personer
JFR sort, typ 1
kategoriindelning; personalkategori; väljarkategori; yrkeskategori; ålderskategori
en kategori (några) en kategori (av några)
kategorin ensam­stående utan barn; en typ av patienter som faller i en sär­skild kategori; stöld är en stor kategori brott som har minskat något
spec. nog­grannare definition i filosofiska samman­hang grundbegrepp för tänkandet el. varandet
de aristoteliska kategorierna sådana som substans, kvalitet och aktivitet
alla kategorier utan in­skränkningarde är Sveriges bästa live­band alla kategorier
belagt sedan 1812; av grek. kategori´a 'egenskap; an­klagelse'