publicerad: 2021  
kategorisk kategoriskt kategoriska
kate·gor·isk
adjektiv
katego´risk
orubbligt bestämd på ett oresonligt sätt
ett väl kategoriskt på­stående; ett kategoriskt av­färdande av förslaget
ofta i adverbiell an­vändning
han förnekade kategoriskt att han skulle ha gjort sig skyldig till brott
kategoriskt imperativ se imperativ
belagt sedan 1649