publicerad: 2021  
1komma kommat komman
komm·at
substantiv
[kåm`a]
ett mindre skilje­tecken (,) som an­vänds för att vid behov åt­skilja satser eller sats­delar i en mening
kommafel; kommatecken
sätt ut komma vid upp­räkningar
belagt sedan ca 1635; via lat. av grek. komm´a 'slag; av­snitt; liten del av en mening', till kop´tein 'hugga av'
2komma kom kommit kommen komna, presens kommer
komm·er
verb
[kåm`a]
1 ibland med partikel som an­ger rörelseriktning, t.ex.in, ut (förflytta sig och in­om kort) vara framme på viss plats el. (under­förstått) i talarens närhet etc.; ibland med ton­vikt på målet, ibland på själva förflyttningen
någon/något kommer (in/ut) (någonstans)
någon kommer (in) (någonstans)
någon kommer (ut) (någonstans)
något kommer (in) (någonstans)
något kommer (ut) (någonstans)
någon/något kommer (till något)
någon kommer (till något)
något kommer (till något)
komma hem; komma i tid; komma till­baka; komma springande; där kommer hon ju!; jag kommer med fem­tåget; kom med till Paris!; han kommer just från en lektion; du kommer för sent!
äv. i fråga om tid infalla
påsken kom sent det året
äv. med ton­vikt på resultatet, oavsett förflyttningen hamna på viss plats
komma i säng; komma i tidningen; komma ifatt någon; det har kommit en fläck på byxorna; far­tyget kom ur kurs i tjockan
äv. bildligt i fråga om förändring (av till­stånd eller dylikt)
komma till makten; komma under­fund med orsakerna; komma till an­vändning; komma igång; komma till klarhet; komma till in­sikt; komma till skada; komma i puberteten; det kom på hans lott att under­rätta henne; komma i kontakt med myndigheterna
spec. äv. var­dagligt orgasm
JFR gå 11
någon kommer
han kom för tidigt
det kommer man inte ifrån se ifrån
inte komma på fråga se fråga
komma i fråga se fråga
komma i tagen se tag
komma ner på fötterna se fot
komma någon/något på spåren se spår
komma på av­vägar se avväg
komma på fötter igen se fot
komma på minuten se minut
komma på skam se skam
komma som en tjuv om natten ur­sprungligen biblisktkomma oförmärkt och över­raskandefrosten kom som en tjuv om natten och fick dahliorna att vissna
komma som ett skott komma omedelbartbarnen kom som ett skott när mamma ropade att pann­kakorna var klara
komma surt efter se sur
komma sättande(s) se sätta
komma till heders se heder
komma till korta se korta
komma till rätta med något se rätta
komma till saken se sak
komma till sin rätt se rätt
komma till skott se skott
komma till tals med någon se tal
komma till åren se år
komma upp i smöret se smör
komma upp i varv se varv
komma (väl) till pass se pass
när allt kommer om­kring se all
när det kommer till kritan se krita
ta dagen som den kommer se dag
belagt sedan 1000-talet (t.ex. runristad berghäll, Hilleshög, Uppland); vanligen runform kuam (pret.), fornsvenska koma; gemensamt germanskt ord, besläktat med bl.a. lat. veni´re 'komma'
2 ha sitt ur­sprung i något
någon/något kommer från något
någon kommer från något
något kommer från något
många ord i svenskan kommer från tyskan; hon kommer från Japan
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
3 fram­föra (visst inne­håll) som sitt yttrande
någon kommer med något
hon hade egentligen inget att komma med, bara sådant som alla redan visste; komma med en förklaring
belagt sedan 1839
4 på­verka (någon/något) till att under­gå viss förändring eller dylikt
JFR 1få 5
någon/något kommer någon/något att+verb
någon kommer någon att+verb
någon kommer något att+verb
något kommer någon att+verb
något kommer något att+verb
stormen kom ån att svämma över sina bräddar
äv. ålderdomligt bringa i visst till­stånd eller dylikt
någon/något kommer någon/något (något)
någon kommer någon (något)
någon kommer något (något)
något kommer någon (något)
något kommer något (något)
en liten detalj kom honom på fall
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
5 av en händelse över­gå till visst skeende el. till­stånd
någon/något kommer att+verb
någon kommer att+verb
något kommer att+verb
hon kom att tänka på en sak; han kom att dröja kvar mot sin vilja
belagt sedan 1650
6 kunna förut­ses (senare) ägna sig åt verksamheten eller råka i till­ståndet som fram­går av samman­hanget
någon/något kommer (att+)verb
någon kommer (att+) verb
något kommer (att+) verb
han kommer att arbeta med personal­frågor; hon kommer bli grön av av­und
belagt sedan 1589