publicerad: 2021  
motsvarighet mot­svarigheten mot­svarigheter
mot|­svar·ig·het·en
substantiv
mo`tsvarighet
(närmast) jäm­förbar före­teelse i förhållande till en annan (som fram­går av samman­hanget)
någons/någots motsvarighet
någons motsvarighet
någots motsvarighet
en motsvarighet till någon/något
en motsvarighet till någon
en motsvarighet till något
ordet "lagom" lär sakna mot­svarighet i andra språk; en sen­tida mot­svarighet till Caesar
äv. abstraktare överensstämmelse
dålig mot­svarighet mellan brott och straff
belagt sedan 1835