publicerad: 2021  
och
konjunktion
[åk´] el. [å]
1 var­till kommer, som en mot­svarande del av samman­hanget för att an­ge att den följande före­teelsen, egenskapen, händelsen etc. bildar en samman­satt helhet med den före­gående
JFR 2samt
jackan är varm och vind­tät; mul- och klöv­sjuka; jul­skinka, äppel­mos och senap; mina damer och herrar; en glad och fryntlig far­bror; hov­djuren upp­delas i par­tåiga och udda­tåiga; rusa hit och dit; leta på och under bordet; far­mor stickade och far­far läste tidningen
äv. för att an­ge de inte upp­repade delarna av ett samman­satt förlopp el. till­stånd var­till kommer, på mot­svarande sätt
i morgon blir det mulet och tidvis regn; hon rökte cigaretter och läste deckare
ofta för att an­ge en i tiden följande del av ett förlopp eller dylikt
vi gick till stranden och badade; kom fram och säg vad du heter; han sparkade upp dörren och rusade in med dragen pistol
äv. försvagat för att an­ge på­gående förlopp i vissa ut­tryck
sitta och läsa; ligga och sova; stå och hänga i gat­hörnen; gå om­kring och fåna sig
äv. beträffande samman­hang där ett ömse­sidigt förhållande råder
Erik och Anna kysstes; USA och Ryss­land kom över­ens om att åter­uppta förhandlingarna; min mor och jag är ganska lika; det är olika hur man upp­lever och an­vänder en bild
ibland all­männare för att an­tyda ett (obestämt) sam­band; ofta i titel, rubrik eller dylikt
konung och adel i stormakts­tidens Sverige; finans­ministern och skatte­moralen
ibland i en sorts absolut konstruktion
Var det roligt eller besvärligt? – Det var både och
spec. i nonchalanta el. snäsiga svar
Du har inte ätit upp maten! – Ja, och (vad vill du säga med det)?
och så vidare se vidare
belagt sedan 800-talet (runsten, t.ex. Rök, Östergötland); vanligen runform auk, fornsvenska ok, och; samma ord som ock
2 i konstruktion med imperativ så följer där­av att den aktuella händelsen eller dylikt in­träffar
JFR 3
handla hos oss för 500 kronor och du får ett par byxor på köpet; gör det miss­taget en gång till och du får se dig om efter ett annat jobb
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga