publicerad: 2021  
pension pensionen pensioner
pens·ion·en
substantiv
[paŋ∫o´n] äv. [pen∫o´n]
1 regel­bundet utbetalat belopp till person som har lämnat förvärvs­livet av ålders- el. hälsoskäl
upp­bära pension; många har svårt att få pensionen att räcka till; pensionen beräknas på grund­val av den tidigare in­komsten
äv. om liknande belopp utan sam­band med tidigare tjänst delvis historiskt
äv. om mot­svarande till­stånd (som del av livets gång)
gå i pension; se fram mot pensionen
all­män pension ålders­pension för alla svenska och ut­ländska med­borgare som har arbetat eller bott i Sverige
belagt sedan 1639; av franska pension 'betalning; pension'; av lat. pen´sio 'vägning; betalning'; jfr ur­sprung till pensum
2 mest vid beskrivning av äldre el. ut­ländska förhållanden en­skild skola med hel­inackordering av eleverna
på 1920-talet läste hon franska på en pension i Schweiz
äv. pensionat
i sammansättn. äv. (pris för) rum och (vissa) mål­tider på hotell
belagt sedan 1782