publicerad: 2021  
restriktion restriktionen restriktioner
re·strikt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
fast­lagd begränsning av om­fattningen av viss före­teelse, vanligen verksamhet eller dylikt
restriktioner (för/på något)
restriktioner (för något)
restriktioner (något)
hårda restriktioner på sprit­försäljning
spec. bestämmelse som begränsar handlings­frihet
han njöt av friheten från alla restriktionerna i skolan; nyligen in­fördes restriktioner för trafiken på bron
belagt sedan 1664; av franska restriction med samma betydelse; till lat. restring´ere 'dra till­baka; in­skränka'; jfr ur­sprung till stringent