publicerad: 2021  
romantik romantiken
rom·ant·ik·en
substantiv
romanti´k
1 stämning som känne­tecknas av (drömmar om) kärlek och längtan bort från var­dagen
söderhavsromantik; veckotidningsromantik
(någots) romantik romantiken (i något)
filmen inne­håller både spänning och romantik; romantiken kring flyg­värdinne­yrket
äv. i fråga om idealisering av äventyr eller dylikt
pojkboksromantik; revolutionsromantik
belagt sedan 1859; till romantisk
2 nästan all­tid bestämd form sing. en kulturströmning under första hälften av 1800-talet som betonade fantasi, känsla och mystik och hade in­slag av bl.a. natur­besjälning och exotism; in­om filosofi, litteratur, måleri, musik m.m.
(under) romantiken
romantiken kan ses som en reaktion mot upp­lysningen och klassicismen
äv. om mot­svarande tids­period
äv. om senare riktningar med liknande ideal ofta i sammansättn.
nationalromantik; senromantik
1890-talets nationella romantik med namn som Heidenstam och Lagerlöf
romantikens blå blomma se blomma
belagt sedan 1810