publicerad: 2021  
seminarium seminariet seminarier
sem·in·ari·et
substantiv
[-a`r-] el. [-a´r-]
1 en undervisnings­form vid universitet eller hög­skola med aktivt del­tagande av de studerande vanligen upp­lagd som en diskussion kring något vetenskapligt problem el. kring en upp­sats författad av någon av del­tagarna
seminariegrupp; seminariedeltagare; seminarieledare; seminarieövning
ett seminarium (om någon/något/sats)
ett seminarium (om någon)
ett seminarium (om något)
ett seminarium (om sats)
(på/under/vid) seminariet
() seminariet
(under) seminariet
(vid) seminariet
på seminariet lade hon fram en preliminär version av av­handlingens inledningskapitel; en del språk­brukare accepterar singularformen "seminarie" medan andra irriterar sig över den
äv. om mot­svarande personer
högre seminariet samman­trädde var­annan mån­dag
äv. i icke-akademiska samman­hang, ofta med ton­vikt på till­förande av ny kunskap etc.
flera myndigheter an­ordnade ett gemensamt seminarium om djurarter som riskerar att ut­rotas
belagt sedan 1864; av lat. semina´rium 'plant­skola', till se´men 'säd; frö'; jfr ur­sprung till semination
2 delvis något ålderdomligt, ofta er­satt av "hög­skola" skola för högre, yrkes­inriktad ut­bildning där teori och praktik varvas; särsk. för ut­bildning av lärare eller dylikt
hon gick på seminariet i början av 1960-talet för att ut­bilda sig till hushållslärare; blivande präster in­om katolska kyrkan ut­bildas på sär­skilda seminarier
belagt sedan 1712