publicerad: 2021  
1själv självt själva
adjektiv
1 som inte begär eller får hjälp i viss situation; om levande varelse
deras tvååring kan redan äta själv; jag gör det själv så går det fortare; klarar du dig själv nu?
äv. i fråga om icke-levande före­teelse
självantändning; självklistrande; självreglerande
ibland med ren inne­börd av (ofta själv­vald) ensamhet var­dagligt
hon ville sitta själv en stund och meditera; han ville vara själv en kväll
av sig själv utan på­stötninghon vaknade i ottan av sig själv; datorn fattade eld av sig själv
falla av sig själv(t) vara själv­klartdet faller av sig självt att sam­hället måste stödja ut­vecklingen av alternativa energi­källor
något talar för sig självt se tala
sköta sig själv und­vika att blanda sig i andras an­gelägenheterhon sköter sig själv och pratar sällan med grannarna
säga sig själv(t) vara själv­klartdet säger sig självt att de elever som äter en ordentlig frukost orkar mycket mer än de som inte äter någon­ting på morgonen
belagt sedan 1430–50 (Konung Alexander); fornsvenska siälver; gemensamt germanskt ord; trol. besläktat med sig; jfr ur­sprung till selfmade
2 (som av­ser) den egna personen
hon trivdes bäst med sig själv; han är ljushårig i sig själv; hon kunde inte behålla hemligheten för sig själv; hon blev aldrig sig själv igen efter olyckan; på sig själv känner man andra
äv. personifierad
hon är blygheten själv
äv. med rent förtydligande funktion, för att fram­häva någon i mots. till andra
många tycker så, men själv tycker jag tvärt­om; prästen startade en in­samling, och själv skänkte han 1 000 kronor; Gör det! – Gör det själv!
finna sig själv se finna sig
få skylla sig själv eller ha sig själv att skylla själv vara an­svarig och där­med inte kunna skylla på andraför något negativt som man råkat ut för: om du an­mäler dig för sent får du skylla dig själv om du inte kommer med
för sig själv ensamhon såg fram emot att till­bringa hela helgen för sig själv
göra sig själv rätt­visa se rättvisa
hitta sig själv se hitta
kunna se sig själv i spegeln se spegel
vara sig själv nog vara ointresserad av andra människor och deras åsikterhan är sig själv nog och har inget djupare intresse för andra
vara sig själv närmast tänka först och främst på sin egen för­deli regissörens tolkning blir don Juan en ytlig charmör som är sig själv närmast
över­leva sig själv se överleva
över­träffa sig själv se överträffa
belagt sedan 900-talet (runsten, Kärnbo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)); vanligen runform sialfan (ack.)
3 vanligen bestämd form (som ut­gör) den egentliga delen eller kärnan av före­teelsen i fråga
han hade an­svaret för själva övningen; nu till själva problemet
äv. med funktion av en sorts förstärknings­ord ingen/inget mindre än
han upp­träder som om han vore Gud fader själv; en kris som hotar själva grund­valen av sam­hället; det var som själva fan!
i själva verket se verk
belagt sedan senare hälften av 1300-talet Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)
2själv självet
själv·et
substantiv
den egna personligheten
JFR 2jag 1
Jungs teori om självet som ett inre centrum av personligheten
belagt sedan 1684