publicerad: 2021  
tredimensionell tre­dimensionellt tre­dimensionella
tre|­di·mens·ion·ell
adjektiv
tre`dimensionell
som har ut­sträckning både på längden (höjden), på bredden och på djupet
en pyramid är ett tre­dimensionellt före­mål
ofta om bild el. film (som i sig är två­dimensionell) som ger in­tryck av djup
bilden blir tre­dimensionell om man an­vänder sär­skilda glas­ögon
belagt sedan 1894