publicerad: 2021  
vice ingen böjning
v.
adjektiv
vi`ce
som kan träda i ordinarie tjänste­innehavares eller funktionärs ställe när han/hon är upp­tagen, ofta äv. med bi­trädande upp­gifter; anv. fram­för högre titlar och i sammansättn.
vicepresident
vice ord­förande; vice verk­ställande direktör
ibland äv. (i sammansättn.) som beteckning på (ett stegs) lägre grad el. rang än den som fram­går av samman­hanget i sammansättn.
viceamiral; vicekonsul; vicekorpral
belagt sedan 1633; av lat. vic´e 'växlande med'; jfr ur­sprung till 1vecka!!, vikarie, växel