publicerad: 2021  
1än
preposition
än´
1 i konstruktion med komparativ i förhållande till viss före­teelse; vid jäm­förelser, särsk. i fråga om storlek eller dylikt men äv. all­männare
före­taget fruktar att vin­sten blir mindre än i fjol; tv-serien har fler tittare än debatt­programmet; problemet är allvarligare än så; han är längre än sin bror; det är inte mer än rätt
spec. med an­givande av talvärde eller dylikt
ett före­tag med färre än 50 an­ställda; hon tjänar mer än 500 000 om året
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska än; av om­diskuterat urspr.; trol. samma ord som engelska than, tyska denn, urspr. betecknande följd
2 i vissa ut­tryck ut­om just detta, nämligen för att an­ge utskiljning el. ute­slutning av någon el. något; mest i nekande samman­hang
det finns ingen annan än du för mig; det var inga andra än släktingar och vänner som kom till födelse­dags­uppvaktningen; man kan inte hoppas på annat än att få vara i fred
belagt sedan 1346 testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)
2än
subjunktion
än´
i konstruktion med komparativ i förhållande till vad som beskrivs i det följande; vid jäm­förelser
lärarens om­döme kan säga mer om elevens förmåga än betyget kan; under olympiaden tittade hon mycket mer på tv än hon brukade göra; han är längre än jag (är)
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); se ur­sprung till 1än!!
3än
adverb
än´
1 under hela tiden fram till denna tid­punkt mest i nekande samman­hang för att an­ge att viss händelse etc. mot förmodan inte in­träffat
SYN. ännu 1
hon har inte lyckats sälja villan än
äv. för att an­ge att något fort­farande inte upp­hört eller dylikt
den gamla bilen fungerar än; huset står kvar än i dag
äv. beträffande (obestämd) tid­punkt i fram­tiden
det blir ingen förbättring än på ett tag; vårens an­komst kan dröja länge än
än så länge se länge
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska än 'än en gång; än­nu'; gemensamt germanskt ord, identiskt med lat. an´te 'fram­för'; jfr ur­sprung till ante-; som fråge­ord, t.ex. än sen , fornsvenska än, samma ord som engelska and 'och'
2 i ut­tryck av typenän ... än vid ett till­fälle (av flera)
JFR ömsom
än bönade hon, än grät hon; än regnade det, än tittade solen fram
belagt sedan 1740
3 med ytterligare ut­sträckning för att an­ge ökning eller dylikt
problemet har blivit än svårare; genom det nya av­talet knöts landet än fastare till alliansen; man hoppas att nöjes­fältet nästa säsong ska locka än fler besökare
äv. beträffande händelse eller dylikt som före­kommit tidigare
vi ska försöka än en gång
äv. i en viss typ av (mot)fråga i vissa ut­tryck
Ska du gå på matchen? – Javisst! Än du då?
än sen då? se sedan
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
4 i vilket som helst fall för att an­ge att något är beskaffat på el. ska ske på visst sätt etc. oavsett övriga om­ständigheter
jag ska hitta ringen var den än finns; vilket beslutet än blir, kommer vi att få svårigheter; hur det än går i valet måste stats­ministern av­gå från sin post; det blir fel hur jag än gör
om än fast­änvind­kraft och sol­energi har börjat an­vändas i en del hus, om än i liten skala
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser