publicerad: 2021  
funktion funktionen funktioner
funkt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 bestämd (till­delad) upp­gift i ett visst samman­hang
SYN. 1roll 2
samhällsfunktion; servicefunktion
funktionen (av/som någon/något)
funktionen (av någon)
funktionen (av något)
funktionen (som någon)
funktionen (som något)
biblioteket fyller en viktig social funktion; prydnadsföremål utan någon funktion alls; läraren fyllde en funktion ock­så som kurator
belagt sedan 1795; av lat. fun´ctio med samma betydelse, till fung´i, se ur­sprung till fungera
2 i vissa ut­tryck det att fungera på tillfreds­ställande sätt
funktionsduglig; hjärtfunktion
(i/ur) funktion
(i) funktion
(ur) funktion
den nya organisationen ska träda i funktion om en vecka; disk­maskinen var ur funktion
belagt sedan ca 1705
3 all­männare definition i matematiska samman­hang en matematisk storhet som till varje tal i en viss mängd (ofta betecknat "x") ordnar (precis) ett annat tal
en funktion (av något)
luft­trycket är en funktion av höjden över havet; en funktion skrivs ofta y = f(x)
den inversa funktionen den funktion som till varje element ordnar dess ur­bild under den givna funktionen
belagt sedan 1758