SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFDRAGA a3v~dra2ga (a`fdraga Weste), v. -er, -drog, -drogo, -dragit, -dragen (se för öfr. DRAGA). vbalsbst. -ANDE, -ELSE († Lex. Linc. (1640, under detractio), Lind (1749, under abziehung)), -NING; jfr AFDRAG.
Etymologi
[fsv. afdragha; med afs. på bet.-utvecklingen jfr t. abziehen o. abtragen, d. aftrække]
— jfr DRAGA AF.
1) gm dragande bortföra l. frånskilja (ngt från den plats, där det befinner sig l. är fäst); obj. är
a) (†) ngt tungt föremål: släpa l. forsla bort. The store Steenar (måste) affdragas aff Åkren. Risingh Landb. 14 (1671).
b) (†) ngt stödjande, skyddande, uppehållande: draga l. taga bort. Angermannus Förspr. t. Kyrkost. B 4 b (1587). O trofaste Gud, affdragh icke tina hielprijka Hand ifrå migh. P. J. Gothus Tål. H 6 b (1601).
c) ngt, som (löst) omsluter l. är lagdt öfver ett föremål för att skydda l. dölja det o. för hvars aflägsnande verkligt dragande erfordras. Afdraga handskarna, byxorna, en fingerring. Afdraga .. strumporna. Lind (1749). Täckelset måste afdragas. Celsius E. XIV:s hist. 14 (1774). Han .. afdrog / Skälskinnsfodret, som skyddade (bössans) lås och pipa för väta. Runeberg 1: 5 (1832, 1851). Karlarne afdraga stöflarna och påtaga skorna. Tj.-regl. (1858?) enl. Kindblad (1867). med tillagdt personobj.: Ett ringpansar .., / Hvilket Eneas med segrande hand Demòleus afdrog. Adlerbeth Æn. 113 (1804, 1811). — (nästan †) om sådan klädespersedel, smycke o. d., vid hvars aftagande enl. nutida uppfattning ngt verkligt dragande ej erfordras [jfr t. kleider abziehen l. ausziehen]: afkläda, aftaga. Jagh haffuer mijn glädhes klädher affdraghit. Bar. 4: 20 (Bib. 1541). (De) afdrogo .. sina tåflor. Ödmann M. Park 53 (1800). med tillagdt person-obj.: (Hon) afdrog .. sig .. sine beprydelser (bijoux). Österling Ter. 1: 327 (1699). Afdraga missdådaren oskuldens larf. Rosenstein 1: 129 (1789). jfr: Någre (soldater hafva) gått vthi then Papistiske Kyrckian, och afdragit the til städes warande Pohler alt in til theras Nattbyxor, och Quinfolcken til bara Särken. N. Av. 19 Juni 1656; jfr 4.
d) ngt fastvuxet l. fastsittande: afflå. Kiöping 90 (1667). Dör fä af annan siuka, eller eljest dödas; tå må hud afdragas. BB 22: 5 (Lag 1734). Af bäfvergäll afdragas de yttre hinnorna. C. G. Nyblæus 49 (1846). — jfr: Afdraget Läder (Abdeckerleder), kallas det, som fås efter sjuka och störtade kreatur. Synnerberg (1815).
e) metall. slagg o. d. på smält metall; jfr AFDRAG 1. Linné Ungd. 2: 218 (1733). Den flytande Kopparen befinnes .. på ytan öfverdragen med .. smält Slagg, eller orenlighet, som .. afdrages med Afdragsbunken. Rinman 1: 7 (1788). Sedan .. garkratsen med rakor afdragits från .. (kopparens) yta. Dellwik i NF 8: 1330 (1884). — jfr: Kopparn .. afdrages (dvs. befrias medelst rakor o. d. från slagg o. d.) 10 .. gånger. Linné Ungd. 2: 218 (1733).
2) (†) draga (ngn) bort (från ngn l. ngt), locka l. förmå (ngn) att begifva sig (från ngn l. ngt). Han (har) .. med löffte them welat affdraga från theras eedh och trooheet. Gustaf II Adolf 148 (1617). Fienden .. skulle (gm låtsade anfall) låta sigh affdraghas ifrån then ort som öppen stogh. Schroderus Liv. 495 (1626). N. Av. 9 Nov. 1658. — (†) draga (trupper) bort l. tillbaka, låta aftåga. Sin armée afdraga. RARP 7: 131 (1660). — (†) refl.: draga sig tillbaka (från ngt l. ngn). Secedo .. Affdraga sigh ifrå andra at skrifwa något. Lex. Linc. (1640). Fienden (hade) sig aldeles afdragit och gått i quarter. Ber. om segern vid Frauenstadt 1706, s. 3. Hans Maj:t .. satte sig på en alfvarsam fot, och afdrog sig ifrån ett och annat, som Han tyckte vara (mindre passande). Nordberg 1: 78 (1740). Stiernman Höfd.-m. 2: 126 (1750).
3) [jfr t. abziehen] (†) intr.: draga bort, aftåga, begifva sig bort, aflägsna sig. G. I:s reg. 9: 211 (1534). Borgarenar .. dreffuo Antiochum til ryggia, så at han medh skam affdragha moste. 2 Mack. 9: 2 (Bib. 1541). The Danske (sändebuden) affdroghe medh thet samma som the Swenske til Lybeck ankomme. Tegel G. I:s hist. 1: 110 (1622). Ehwem, som wordo (dvs. -e) funnen vthan sin Öfwerstes Pasz wara affdragen, skulle .. blifwa hängd. Girs E. XIV:s hist. 72 (1630). (Besättningen) skulle, medh .. rörande Spel, och flygande Faner affdraga (från Varschava). N. Av. 24 Juli 1657. Nordberg 1: 922 (1740). — (†) gå hädan, dö. Aff dragin och til Gudh .. kallader. Rudbeck Bref 1: 39 (1666). jfr 2.
4) (†) undandraga, beröfva (ngn ngt). Affdraga kroppenom .. (dess) nödtörfft. P. J. Gothus Rel. art. 353 (1603). Betaga och afdraga (retrahere) oss vår frihets återställande och befästigande. Nordberg 1: 468 (1740). — (†, jfr 5). (Jag hade många utgifter) vtom thet hvad the 2:ne Collegier och dans Scholan mig afdrog (dvs. kostade mig). Humbla 84 (1740). Konungen .. afdrog dem deras innestående sold. Strinnholm Vas. 2: 227 (1820).
5) (i verkligheten l. i tanken) borttaga l. subtrahera (ngt af l. från l. på ngt, en del från det hela), afkorta, fråndraga, rabattera, afräkna; jfr AFDRAG 4. RR 30—31 Dec. 1547, fol. 280 b. Hafwa the .. behållit fyradubbelt til winst, sedhan all .. förlust war affdragen. Schroderus Uss. F 3 b (1626). (En) vacker post (dvs. betydlig summa) .. affdrages aff hans salario (dvs. lön). Rudbeck Bref 1: 5 (1662). Rabatera, afdraga, slå af, afskrifwa. Swedberg Schibb. 293 (1716). (Minus-)strek betecknar i räkenkonsten afdragning. Hof Skrifs. 4 (1753). Från lifvets vanliga bekymmer afdraga de öfverflödiga. Lehnberg Pred. 1: 128 (c. 1800). Afdraga beloppet å .. subsidieqvartalet. Odhner G. III:s hist. 1: 59 (1885). jfr: (föga br.) Böter, som afdragas arfvodet. SFS 1830, s. 295.(†) Aphæresis (Afdragning), Utelemnande i början af ord: quis (aliquis). C. Dahl Gr. lat. 15 (1796).
6) [af t. abtragen] (sannol. †) betala, likvidera. Afbetalta eller afdragna fordringar .. nu är alt betalt eller afdraget. Lind (1749, under abtragen). Jungberg (1873).
7) [af t. abtragen] i snickeri: gm linjers dragande öfverflytta (ngt på papperet), upprita. Afdrag tjockleken (af bräderna) med ett strykmått. Bong i AHB 6: 3 (1861).
8) [jfr t. abziehen] draga ut (ngt ur ngt).
a) Det urvattnade hummerköttet lägges på en ren hand(d)uk att afdraga vätskan. Nylander 7 (1822).
b) aftappa. Sedan .. afdrages ”Schänkbieret” .. på utskänkningsfaten. AHB 26: 21 (1869). SFS 1871, nr 38, s. 4.
c) afdestillera (se d. o. 1, 2). Sedhan lägger man thetta solverade och affskölda pulfwer i Spiritu vini, och affdragher thet sex eller siw gångor igenom Balneum. Forsius Min. 162 (1643). Om man .. erhåller en homogen emulsion, så afdrages oljan. AHB 56: 38 (1871). — Destillerad sprit, som afdragits öfver samma sort (välluktande) växtämnen 1, 2 à 3 gånger. Leufvenmark i AHB 54: 40 (1871).
9) [jfr t. abziehen] tekn. gm dragande (gnidning, strykning) aflägsna ojämnheter från (ngt), afjämna, afputsa. Är murytan stor, så göres på 3—4 fots afstånd .. s. k. ”banor” först färdiga, hvarefter det mellanliggande utslås och afdrages med den 6 fot långa rätstocken eller murarkäppen. Rothstein 626 (1856, 1875). jfr: (Lådans ojämnhet) afdrages med zicklingen. Bong i AHB 117: 15 (1883). — bryna, hvässa. Afdraga en rak-knif eller penneknif. Lind (1749). — jfr AFDRAGS-FIL, -RASP. Anm. Sannol. hithörande är uttr. afdragen vikt [jfr t. abgezogen], justerad vikt. Jungberg (1873).
10) [jfr t. abziehen; jfr äfv. fr. tirer] boktr. låta (ngt) gå gm press, antingen på försök l. till färdigtryckning; jfr AFDRAG 6.
a) (Han) gaf mig deraf (dvs. af en karta) et exemplar, som var afdragit til profs. Björnståhl 2: 21 (1773). Förläggaren .. afdrager så många Exemplar (af boken), som han får Subscribenter. SP 1780, s. 596. Plåten nötes genom tryckningen (af kopparstick) .. och ett senare afdraget exemplar kan derför i regeln sägas vara mattare och sämre än ett tidigare. Upmark i NF 8: 1340 (1884).
b) Afdragning af en tryckform. Nyström (1795). Afdraga en plåt. SAOB (1870).
11) draga (ngt) så, att (det) brister i tu; gm dragande afslita. A(fdraga) en tråd. Dalin (1850).
Anm. I bet. 1, 11 brukas hellre, i bet. 5 ungefär lika gärna, DRAGA AF (utom i part.), i bet. 10 hellre afdraga.
Ssg: (2) AFDRAGNINGS-KRAFT310~2. [efter lat. vis ablatitia] astr. en för bestämmande af månens rörelse införd kraftkomponent. Afdragningskraften .. skal draga Månen beständigt ifrån Jorden. Melanderhjelm 2: 191 (1795).
Spoiler title
Spoiler content