SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AFFEKTION af1äkʃω4n, l. -ek-, r. (f. Rydqvist); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. affection, lat. affectio, af afficere, eg. göra (ngt) åt (ngt l. ngn)]
1) = AFFICIERANDE, AFFICIERING; inverkan, påverkning, inflytelse. Höijer S. skr. 2: 240 (c. 1811). Vid en häftig affection af sorg eller glädje .. afsöndras (tårvätska). Berzelius Kemi 6: 520 (1830). Affektion, intryck, inverkan på sinnesorganerna, samt uppfattningen af ett sådant intryck. Grubbe Ordl. (c. 1840). Hvarje sensation .. är (hos djuret) den psychiska sidan af en kroppslig affection. Ribbing Anthrop. 7 (1861, 1879). fysiol. sjuklig retning på kroppen, sjukligt tillstånd i ngt organ. Förtagha hiertas bäfwande, och andre affectioner, och Hufwudhyran eller beswijmelsen. Forsius Min. 164 (1643). Dalin (1850). — jfr HJÄRN-AFFEKTION m. fl.
2) (†) känsla, sinnesstämning. (Konungens) nådiga och goda Affection emot mig. Rudbeckius Kon. reg. 494 (1620). (Bibelspråket Ps. 91: 8) skola wij icke effter någon kötzligh Affection eller mening vthtyda. Muræus 2: 236 (1648). — (nästan †) vänlig sinnesstämning, vänskap, tillgifvenhet, bevågenhet. Then stoora affection och goda willia, ther, som mitt hiärta .. aldeles med, emot Eder upfyllt är. Gustaf II Adolf 584 (c. 1615, i ett bref till Ebba Brahe). Swedberg Schibb. 248 (1716). Sahlstedt (1769). Dalin (1850).
Ssgr: (2) AFFEKTIONS-DANS103~2. (mindre br.) Sedan ceremonidansen var slut .. kom turen till affektionsdansar. Almqvist A. May 32 (1838). jfr INKLINATIONS-DANS.
(2) -PRIS~2. [jfr t. affectionspreis] Det, som har afseende på människors gemensamma böjelser och behof, har et marknadspris; det som .. instämmer med en viss smak, .. har et affectionspris. Boëthius Kant 81 (1797).
(2) -SAK~2. Den låda, der han förvarade sina affektionssaker. Wieselgren Gm hvirfl. 1: 173 (1891).
(1) -SÄTT~2. Trana 1: 12 (1843), 2: 18 (1847).
(2) -VÄRDE~20. [jfr t. affectionswert] (motsatt: gångbart värde) särskildt värde, som en sak (t. ex. ss. ett minne) har för ngn, oberoende af penningvärdet, konstvärdet o. d. NF (1875). Heidenstam Mod. barb. 20 (1894).
Spoiler title
Spoiler content