SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ALLVARSAMLIGEN al3var~sam2ligen, äfv. -va1r~, l. (†) -LIGA, adv. (-ligen RA 3: 101 (1593), N. Av. 11 April 1656, nr 2, Hallenberg Hist. 5: 426 (1796), Lundell (1893) m. fl. -liga Lex. Linc. (1640, under austere), Lind (1749). -samligere (komp.) RA 3: 89 (1593). -samme- Ehrenadler 481 (1723), Cederborgh OT 3: 7 (1814; efterbildning af juridisk stil), Dalin (1850), Lundell (1893) m. fl.; -same- Hof Skrifs. 206 (1753))
(numera föga br.) allvarsamt, allvarligt; särsk. motsv. ALLVARSAM 2 e (i sht slutet): kraftigt, uttryckligen, strängeligen, med stränghet o. eftertryck. RA 3: 89 (1593). Deras försummelse och egennyttighet borde .. alfwarsammeligen straffas. Hiärne Anl. 325 (1706). Så framt ej vederbörande, som äga myndighet och anseende, därvid alfvarsameligen lägga handen. Hof Skrifs. 206 (1753). Varandes .. vår Nådiga vilja och befallning, at vederbörande noga och alfvarsammeligen handhafva Våre Förbud. Förordn. 21 Aug. 1794, s. 7. Den, som utskär namn på Post-Chartorne, straffas alfvarsamligen. Almanach till Sthms horizont 1801; jfr Almanach till Gbgs horizont 1855. SAOL (1874, 1889).
Spoiler title