SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANMÄLAN an3~mä2lan (a`nmälan Weste), r. l. f.
Anm. I st. f. anmälan i best. anv. brukas gärna best. form af ANMÄLANDE l. ANMÄLNING, o. den felande pluralen ersättes af dessa båda ords pluralformer.
vbalsbst. till ANMÄLA; i allm. mer l. mindre konkret. — särsk.
1) till ANMÄLA 1 a samt 2 c. Göra anmälan om något hos (l. till, äfv. inför) en myndighet. På gjord l. skeende anmälan. Inkomma med underdånig anmälan. Nordberg 2: 207 (1740). Upptager eller befordrar vederbörande icke en .. anmälan (som af soldat gjorts mot förman), ege hvar och en att omedelbarligen vända sig dermed till regementschefen. Tj.-regl. 1858, 1: 26. Anmälan (rapport) skall göras angående förhållanden i eller utom tjensten, hvilka böra komma till befälhafvares, annan öfverordnads eller myndighets kännedom. Tj.-regl. 1889, s. 64. Studerande, som önskar aflägga filosofie kandidatexamen .. skall derom .. göra skriftlig anmälan. .. Derjemte skall han vid sin anmälan foga (vissa betyg samt examensafgift). SFS 1891, nr 13, s. 5, 6; jfr 3. jfr ADRESS-, DÖDSFALLS-, FÖRFALLS-, TULL-ANMÄLAN m. fl.
2) till ANMÄLA 1 b.
a) om inledande uppsats l. artikel, äfv. i annan publikation införd annons, hvari en (i sht periodisk) skrifts redaktion l. utgifvare vid dess första framträdande, vid årsskifte osv. redogör för sin publikations syfte, politiska ståndpunkt, blifvande hufvudinnehåll osv. Profnumret innehåller först en längre anmälan. E. G. Geijer i Iduna 1: 3 (1811). jfr PRENUMERATIONS-, SUBSKRIPTIONS-ANMÄLAN. — (†) inledning. A. A. Afzelius i Iduna 3: 4 (1812; med afs. på en öfv. af Vǫluspá).
b) om tryckt redogörelse för, referat l. recension af ett nyutkommet arbete, ett uppfördt skådespel o. d. En refererande, välvillig, lofordande anmälan. En enkel anmälan, som mer eller mindre utförligt berättar, hvad det (nyutkomna arbetet) innehåller, och till hvilka resultat det kommer. Claëson Skr. 2: 177 (c. 1859). Ljunggren i SAH 52: 289 (1876). — jfr BOK-, LITTERATUR-, TEATER-ANMÄLAN.
3) till ANMÄLA 2 b. Anmälan till afgångsexamen skall före den 15 Mars ske hos läroverkets Rektor. SFS 1862, nr 25, s. 2. Om inom särskilda examensämnen sådana prof blifva af fakulteten föreskrifna, som ej kunna .. å examensrummet utföras, skola dessa prof föregå anmälan till examen. Därs. 1891, nr 13, s. 3. jfr EXAMENS-ANMÄLAN.
Spoiler title
Spoiler content