SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
ANSÖKA an3~sø2ka, v. -er, -te, -t, -t; se för öfr. SÖKA. vbalsbst. -AN (se d. o.), -ANDE (se d. o.), -ING (†; se under 2), -NING (se d. o.); -ARE (föga br., Schultze Ordb. 4676 (c. 1755), Almqvist (1842; anf. ss. mindre gärna användt än ansökande), SDS 1899, nr 452, s. 2); jfr ANSÖK.
Ordformer
(ahn- RARP 6: 268 (1656))
Etymologi
[efter mnt. ansoken, t. ansuchen; jfr d. ansøge, holl. aanzoeken; se AN, adv. II 1]
1) uppträda ss. sökande till (en syssla, förmån, ynnest o. d.), hos ngn anhålla (om ngt).
a) tr.
α) [jfr d. ansøge kongen om et embede, ä. holl. hij heeft hem aangezocht om bistand, om een ambt, ä. t. die kaiserliche majestät ansuchen] (nästan †) med personobj.: anhålla hos (ngn om ngt), anmoda (ngn), uppfordra (ngn till ngt). Thet wele wij altijd med eder gerne forskylle, när wij ther om anszöckte varda. G. I:s reg. 8: 144 (1532). Keysaren .. ansökte .. dem (dvs. kurfurstarna o. ständerna) .. om bijstånd aff penningar til Krijgetz fullfölliande. OSPT 1686, nr 2, s. 7. (Ridderskapet o. Adeln hoppas) att de .. uthi alla tillkommande tijder om ingen annan och ny Reduction vijdare måtte ansökte blifva. 2 RARP I. 2: 336 (1720). (Justitieombudsmannen må) anvisa den klagande, att .. Konungens Justitiä-Cantzler om laga rättelse ansöka. SFS 1830, s. 299. Carlson Hist. 4: 368 (1875).
β) [jfr ä. holl. recht aanzoeken, t. die angesuchte erlaubnis] (utom i γ' numera bl. i Finl.) med sakobj.: (hos vederbörande myndighet) ingifva ansökan om l. framställa anhållan om (ngt). Efter .. ansökt tillstånd må denna tid förkortas om så anses skäligt. Palmberg Hels. 329 (1889). Rättighet att hålla kor måste ansökas hos hygieniska byrån. Därs. 414. — särsk.
α') (i Finl.) med afs. på tjänst l. syssla o. d.: söka, anmäla sig ss. sökande till (ngt). Rättighet att ansöka rum å förslag till ledig Profession eller Adjunctur. SPF 1828, s. 433. Den post jag ansökte. Runeberg E. skr. 2: 334 (1837). Han har nyss ansökt samma pastorat. Sederholm I Finl. 1: 117 (1863). Strömborg Runeb. IV. 2: 122 (1898). jfr: Härmedels varder ett resestipendium .. lediganslaget att hos Öfverstyrelsen .. ansökas inom trettio .. dagar. Kungör. fr. öfverstyr. f. allm. byggn. i Hfors 30 Dec. 1895.
β') (numera bl. i Finl.) med följ. inf. l. objektssats: ingå med ansökan om, petitionera. Härader, hwilka .. ahnsökia, dem måtte .. få lefwerera sijn spannemål. RARP 6: 268 (1656). De andre Stånden (dvs. alla utom adeln) böra, enligt Lag ansöka, att .. dylike verk (dvs. husbehofssågar) anlägga. SPF 1816, s. 262. Nu har emellertid Hannus kapell ansökt att få skiljas från Aulango. Topelius Vint. I. 2: 85 (1867, 1880).
γ') kansl. ingå med ansökan om tillstånd att få bruka l. anlägga, begära koncession på (ngt); i sht i p. pf. Under de senare årtiondena .. hafva .. nyhemmen ansökts .. i ändamål att åtkomma skog. H. A. Widmark hos Düben Lappl. 463 (1873). Bergskollegium såg sig .. tvunget att afslå hans anhållan .., emedan den ansökta hammarbyggnaden måste anses för nybyggnad. Hultin Bergshandt. i Finl. 118 (1896). Den ansökta jernvägen. SD(L) 1898, nr 293, s. 4.
γ) (†) med dubbelt obj.: anhålla hos (ngn) om (ngt). Cham .. är .. gången åht Sibenburgen, och hafwer, Fursten, thärsammestädes, durchtågh, genom hans Land, ansökt. N. Av. 28 Febr. 1656, nr 1, s. 4.
b) [jfr d. ansøge om en bevilling hos øvrigheden, ä. holl. bij den minister om verlof aanzoeken, ä. t. bei dem könige um eine audienz ansuchen] (mindre br.) intr.: (officiellt) anhålla (hos ngn om ngt); numera nästan bl. om vederbörligen ingifven (skriftlig) ansökan om tjänst l. syssla, ynnest l. förmån o. d.: ingå med ansökan. Effter thet i alle vm wår .. konnungzlige legde (dvs. lejd), for edre egne, och hundrade personer anszökie. G. I:s reg. 13: 108 (1540). Om perdon (dvs. pardon) ansökia. N. Av. 10 Jan. 1656, nr 2, s. 4. Så tydeligen .. affdöma, at .. icke behoff giöras, at the om widare Förklaring ansökia. Sjöl. Skipml. 13 (1667). Hos Konungen ansöka om investiture och ”confirmation” (dvs. insättning o. bekräftelse) på Grefve- eller Friherredömet. Nordström Samh. 1: 209 (1839). SFS 1876, nr 5, § 81. Ansöka om tjenstledighet .. med anförande af skäl. K. H. Blomberg i NF 16: 393 (1892). Jönköpings läns landsting ansöker om 5 års förbud mot jagt på elg inom länet. SD(L) 1895, nr 352, s. 9.
Anm. till 1. Med afs. på ordets bruklighet i denna bet. i förh. till SÖKA samt ANSÖKAN jfr: Anmärkas bör skillnaden i språkbruket emellan Söka, Ansöka och deras verbalier. Såsom verb nyttjar man Söka, men icke gerna Ansöka; såsom substantiv brukar man deremot Ansökning och Ansökan, men icke alls Sökning eller Sökan. Almqvist (1842).
2) [jfr ä. t. mit widerwärtigkeiten ansuchen] (†) hemsöka, angripa; anträffadt bl. ss. vbalsbst. -ING. (Med hvad medel) vj oss oc vort folk holle skole, Om .. nogen ansöking pa komme. G. I:s reg. 3: 181 (1526).
3) (†) pröfva på, försöka? Så många theras klagemåål hade för honom andragit, wore ey vthan hugswalelse affahrne, thet ock them vthan Uproor hade bordt ansökia. Girs G. I 191 (c. 1630). Sanct Dorothea .. är marterader, hudflängder, slagen, och des bröst medh facklor, dock oskadde ansökte at brännas. Dijkman Ant. 103 (1703).
Spoiler title
Spoiler content