SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1899  
BALLER, sbst.2
Etymologi
[af oviss härledning]
(†) afbräck, skada? Dieffulen .. Echteskapet will komma till wådha, / Huadh han ey sielf kan thet fullendha, / tå plägar han onda människior wthsända. / Medh lögnachtigh tall och mykit squalder, / gör han ett echteskap ofta stor baller. D:r Simon 11 (1627).
Spoiler title
Spoiler content