SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
BEHANDLING behan4dliŋ, i Sveal. äfv. 032 (beha´ndling Weste; behànndling Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg. — särsk.
1) till BEHANDLA 4 b: användning. I holländskan är feminin behandling af skeppsnamn vanlig. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 279 (1891). — jfr GENUS-BEHANDLING m. fl.
2) till BEHANDLA 5. Weste (1807). I versens behandling hade han (dvs. Tegnér) ej sin like. Hagberg Tegnér 27 (1847). Om främmande ords behandling i Fornsvenskan. Söderwall (1867; titel); jfr 1. En omsorgsfull behandling af språket. Dens. Hufvudep. 109 (1870). Skådespelarne (borde) lägga sig .. vinn om en naturlig behandling af den tunga alexandrinen. A. Jensen i GHT 1896, nr 293 B, s. 2. jfr FORM-, POST-, SPRÅK-, TEXT-, TULL-, VERS-BEHANDLING m. fl. — särsk.
a) till BEHANDLA 5 a: handläggning. Företaga en fråga till behandling. Han anhöll om skyndsam behandling af sin ansökan. För ärendets vidare behandling skola yttranden infordras från vederbörande myndigheter. Återförvisa målet till häradsrätten för förnyad behandling. Domarena fortgingo med sakens behandling, och dom fäldes. Svedelius i SAH 46: 341 (1870). (Statsrådet L.) arbetade sig in i hvarje ämne som kom under hans behandling så grundligt, som han behöfde för dess praktiska lösning. De Geer Minnen 2: 76 (1892). — jfr PROTEST-, SLUT-BEHANDLING m. fl.
b) till BEHANDLA 5 b. Behandlingen af denna .. Cider. Fischerström 4: 400 (1792). Vi öfvergå nu till de ytterligare behandlingar af det färdiga smöret, tvättning, saltning och ältning, hvilka här ofvan omnämnts. 2 Uppf. b. 4: 343 (1899). Outlöst tvätt- och färggods, som inlämnats till behandling. PT 1902, nr 104 A, s. 4. — jfr IS-, KONST-, SAFT-, TRÄDES-, ÅNG-BEHANDLING m. fl.
c) till BEHANDLA 5 c. Den konstnärliga behandlingen af gjutjernet tillhör uteslutande vår tid. Tekn. tidn. 1871, s. 62. (Correggio är) ypperlig i sin behandling af ljusdunklet liksom af perspektivet. G. Upmark i NF 11: 666 (1887). S. Fermo (i Verona), en .. gotisk kyrka med .. fasad af tegel och marmor i mycket originel och sjelfständig behandling. Lindgren Ital. 12 (1896). — jfr FÄRG-BEHANDLING m. fl.
d) (mindre br.) till BEHANDLA 5 d. — konkretare: bearbetning. En Parisiska .. öfv(ersättning) efter en dansk behandling. F. A. Dahlgren Theatr. 184 (1866). jfr: I hvar landsort kan (man) träffa olika behandlingar (dvs. varianter) af samma (folk-)visa, ehuru de öfverensstämma i hufvudsaken. Geijer I. 3: 365 (1814).
e) till BEHANDLA 5 e; ofta: kur, läkemetod. Vara l. ligga under l. undergå behandling af en specialist. Hafva ngn under sin behandling. Hartman Husläk. 135 (1828). Underkasta sig en medicinsk behandling. Castrén Resor 2: 284 (1847). Kur: .. Öfversättes med behandling. Collin (1847). K. Linroth i Stockkolm 1: 506 (1897; se under BEHANDLA 5 e). jfr ANTIFEBRIN-, BAD-, EFTER-, HEM-, KIRURG-, KLOROFORM-, LAVEMANG(S)-, LINIMENT(S)-, LÄKAR-, MASSAGE-, SERUM-, SJUK-, SÅR-, VATTEN-BEHANDLING m. fl. — gymn. konkretare, om rörelseschema vid sjukgymnastik. Ling Tab. 11 (1866).
3) till BEHANDLA 6; ofta: framställning. Detta ämne lämpar sig bättre för lyrisk behandling än för dramatisk. Det mest okroppsliga och öfversinliga kan genom en själlös behandling blifva kärft och platt. Rydqvist Resa 85 (1838). Man vet icke, om man hos (den franska) skulpturen (från 1700-talet) skall mera ömka natur- och stillösheten i uppfattning eller råheten i behandling. Estlander Konsth. 9 (1867). Lehnberg har .. öga för de punkter, som lämpa sig för retorisk behandling. Ljunggren SAHist. 1: 130 (1886). jfr KONST-, SKRIFT-BEHANDLING m. fl. — mer l. mindre konkret. Ett Bethlehemitiskt Barnamord af Guido Reni .. är den enda af alla de behandlingar jag hittills sett af detta svåra ämne, hvilken icke är vämjelig. Atterbom Minnen 387 (1818). I (etruskiska) grafvar från en yngre period .. finner man direkta behandlingar af grekisk-mytologiska ämnen. G. Upmark i NF 11: 660 (1887).
4) till BEHANDLA 7; ofta: pröfning, diskussion, debatt. Förberedande, grundlig, uttömmande, summarisk behandling af en fråga, en motion. Stora deputationen .. företog till behandling de förslag till nya ändringar i konungaförsäkran, som blifvit väckta inom densamma. Odhner G. III 1: 37 (1885). Den fråga, som togs sist under behandling (af Sv. akademien). Ljunggren SAHist. 2: 398 (1886). Mina kolleger hade ingenting emot, att saken (dvs. representationsfrågan) togs till behandling (i statsrådet). De Geer Minnen 1: 227 (1892). (Man) öfvergick .. till behandlingen af de på föredragningslistan upptagna .. frågorna. Hagfors Dagens hjälte 172 (1902). — jfr BUDGET-BEHANDLING m. fl.
5) till BEHANDLA 8. Fångarna underkastades l. ledo en hård behandling, rönte l. åtnjöto en mild behandling. Jag kan icke finna mig i en dylik behandling. Weste (1807). För olika barn fordras olika behandling. Bremer Grann. 1: 179 (1837). Den behandling honom (dvs. biskop J. Rudbeck) öfvergick förbittrade hans återstående dagar. Geijer I. 6: 531 (1846). Han bar tydliga märken efter dålig behandling. Nyblom Hum. 100 (1874, 1883). Olika behandling af olika trafikanter i fråga om expedition, fraktberäkning m. m. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 360 (1893). En god behandling utöfvar det fördelaktigaste inflytande på hästens trefnad. Underv. f. rytt. 1896, s. 73.
Ssgr: BEHANDLINGS-METOD030~02. särsk.
1) till 2 e: kurmetod. (Professor K:s) behandlingsmetod mot lungsot. SDS 1894, nr 536, s. 3. Odenius Celsus 6 (1898).
2) till 3. Nordström Samh. 1: IV (1839).
-SÄTT~2. Remmer Theat. 1: 7 (1812, 1814). Ljunggren Est. 2: 262 (1860, 1883).